35. Kolegij: Boravišna pristojba u 2017. donijela prihod od 1,1 milijun kuna

U uredu gradonačelnika, 13. ožujka 2018. godine, održan je 35. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, odobrena je potpora vrijedna 6.788,27 kn radi nabave knjiga (izdavača Školske knjige) koje će se, na svečanoj proslavi Dana škole, dijeliti učenicima Matične škole Krk i Područne škole Vrh za postignute rezultate na održanim školskim i županijskim natjecanjima. Prijedlogu tvrtke Meritum komunikacije d.o.o. iz Zagreba, da se financijski podrži nastup ansambla LADO u pulskoj Areni, tijekom srpnja ove godine, s ciljem predstavljanja bogate nacionalne tradicijske baštine, nije moguće udovoljiti jer za traženo u ovogodišnjem Proračunu nisu planirana sredstva.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, u namjeri izgradnje reciklažnog dvorištva za građevinski otpad na dijelu z.č. 2693/74, k.o. Poljica, a nastavno na očitovanje Ministarstva državne imovine Republike Hrvatske u čijem je vlasništvu navedena čestica, i kojem je prethodno dostavljeno idejno rješenje reciklažnog dvorištva (tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja), najvaljeno je pokretanje postupka ishodovanja lokacijske dozvole. Nadalje, na znanje je primljeno ponovljeno mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije da za Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku nije potrebrno provesti postupak ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja (tih Izmjena i dopuna) na okoliš, što znači da se (nakon očitovanja HEP-a) može nastaviti s postupkom izrade i donošenja prethodno spomenutog plana. Radi čišćenja staklene kabine i voznog okna lifta u hodniku upravne zgrade Grada Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Lift-Mont d.o.o. iz Rijeke, s uključenim PDV-om, vrijedna 3.587,50 kn. Nakon što je analiziran zahtjev stanara Bodulske ulice u gradu Krku koji predlažu da se nadzemna infrastruktura u dijelu te ulice, prije realizacije radova vezanih uz aktualni projekt Rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i izgradnje te rehabilitacije sustava odvodnje, izvede i podzemno, te da se riješi tamošnji problem oborinske odvodnje, donesen je zaključak da se za radove koji podrazumijevaju izgradnju javne rasvjete i sustava oborinske odvodnje, najprije naruči izrada troškovnika.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na inicijativu grupe građana, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, vrijedna 40.800,00 kn, bez PDV-a, za uređenje maslinarskog puta na predjelu Kankul u naselju Krk, u dužini od 450 metara, a kojom je obuhvaćena dobava, dovoz i istovar jalovine te njezino razastiranje, planiranje i nabijanje valjkom. Na prijedlog Mara Radića iz Vrha, prihvaćena je ponuda istog Obrta, u iznosu od 18.648,00 kn, bez PDV-a, za uređenje poljskog makadamskog puta u naselju Vrh, u dužini od oko 200 metara, a koji vodi prema OPG-u u vlasništvu predlagatelja. Uz to, na zahtjev Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, vrijedna 6.340,00 kn, bez PDV-a, za popravak makadamske šetnice, u dužini od 250 metara, a koja spaja uvale Sv. Fuska i Jert. Naposljetku, prihvaćen je troškovnik kojim se asfaltiranje nerazvrstane ceste, inače spojnog puta koji povezuje dionice Ulice Stjepana Radića, betonsko okno i upojni bunar, procijenjuje na 112.940,00 kn, od čega asfaltiranje samog puta iznosi 87.945,00 kn, a izgradnja betonskog okna i upojnog bunara 25.000,00 kn.  

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirana su i prihvaćena izvješća o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017., Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2017. te Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017., o kojima će se uskoro imati prilike očitovati i gradski vijećnici. Naime, prihodi od boravišne pristojbe u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 1.106.249,62 kn, a utrošeni su na rad turističke ambulante i hitnu medicinsku službu (235.226,00 kn), sufinanciranje Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera (151.375,00 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka (118.849,41 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera (56.218,68 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka (20.000,00 kn), sufinanciranje izdavaštva (46.653,85 kn), sufinanciranje mjesnog prijevoza (85.000,00 kn), proslave i pokroviteljstva (100.000,00 kn), proslave u mjesnim odborima (12.955,03 kn), opremu Wi-Fi sustava (51.830,13 kn), bežični Internet - Wi-Fi (38.221,00 kn) te II. fazu uređenja Vježbališta na otvorenom Dražica (189.920,52 kn). Prihodi od ekološke pristojbe u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 867.544,72 kn, a utrošeni su na zaštitu kulturne baštine (161.360,00 kn), održavanje spomenika (70.935,00 kn), sustavno gospodarenje energijom (60.155,00 kn), održavanje poljoprivrednih puteva (175.043,87 kn), proširenje poljoprivrednih puteva (51.750,00 kn), naknadu za održavanje odlagališta otpada Treskavac (120.000,00 kn), izgradnju zaštitnih okna za bušotine (72.922,50 kn) te nabavu agregata i opreme za navodnjavanje (154.384,46 kn). Prihodi od spomeničke rente u 2017. godini ostvareni u iznosu od 120.171,80 kn, zajedno s neutošenim prihodima spomeničke rente iz 2016. godine u iznosu od 131.854,89 kn, utrošeni su u cijelosti na održavanje gradskih zidina i trgova. U nastavku, također s ciljem rasprave na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća, prihvaćen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, zaključeno je da će se na aktualni Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini, kojeg je raspisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, prijaviti izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka (sukladno Odluci o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u gradu Krku).