36. Kolegij: Kreće sanacija oštećenja Ribarskog gata u Luci Krk

U uredu gradonačelnika, 19. ožujka 2018. godine, održan je 36. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Budući da je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, najprije je razmotreno i prihvaćeno Izvješće o donacijama udrugama i političkim strankama iz gradskog Proračuna ostvarenim u prošloj godini. Za programe socijalno-humanitarnih udruga, društava i ustanova tako je izdvojeno 289.000,00 kn, za programe javnih potreba u sportu 1.071.353,95 kn, za programe javnih potreba u kulturi 551.700,00 kn, za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi 191.375,00 kn, za programe javnih potreba u poljoprivredi 133.180,00 kn, za realizaciju građanskih inicijativa 31.735,40 kn, te za (su)financiranje političkih stranaka aktivnih na području Grada Krka 107.100,00 kn. Ako tim iznosima pridodamo budžet od 1.351.662,67 kn utrošen na (su)financiranje udruga i političkih stranaka mimo prethodno izdvojenih programa, nameće se zaključak kako je za takve donacije ukupno izdvojeno čak 3.727.067,02 kn. U nastavku, Udruzi Rukotvorine Krk, 24. i 25. ožujka ove godine, dozvoljeno je postavljanje štanda na ulazu u starogradsku jezgru grada Krka radi predstavljanja uskršnjih suvenira. Istom udruženju, dodijeljena je i potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn radi nabave materijala za potrebe radionice koja će pratiti navedenu prezentaciju. Udruga Gaia Nova iz Kastva koja u sklopu aktualnog projekta Samo zdravo u Plavo-zelenoj županiji tijekom ove godine duž čitave županije organizira predavanja na temu zdrave i organske prehrane, u namjeri da joj se osiguraju sredstva za krčko događanje, upućena je da se javi na nedavno otvoren Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2018. godini. Hrvatskoj sekciji IPA-e (Rijeka), odobreno je 1.000,00 kn za tisak brošure Igre na sreću, kocka, ovisnost i mladi, čija je objava dijelom projekta prevencije ovisnosti o igrama na sreću među populacijom mladih. Riječkoj Gimnaziji Andrije Mohorovičića dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za odlazak školskog tima robotičara na prestižno Međunarodno srednjoškolsko robotičko natjecanje FIRST Robotics Competition.

U raspravi o predmetima Imovinsko-pravne službe, sa zadaćom razmatranja na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća, a nakon provedenog natječaja objavljenog u glasilu Narodne novine br. 21/18, donesena je odluka o prodaji 1/3 dijela k.č. 2352/7, k.o. grad Krk (1/3 dijela z.č. 28/18, k.o. Krk), inače zemljišta u vlasništvu Grada Krka, površine od 516 m2, i to Jasni Maligec iz Krka, s time da je kupoprodajna cijena utvrđena u iznosu od 101,00 EUR po m2. Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, nakon isteka postojećeg, odlučeno je da će se s Komunalnim društvom Vecla d.o.o. iz Krka zaključiti novi, četverogodišnji ugovor o ustupanju radova na održavanju zelenih površina na području Grada Krka. (Na godišnjoj razini radi se o poslovima ukupno vrijednim 653.000,00 kn bez PDV-a.) Također, nakon isteka postojećih ugovora, a prema istim uvijetima, na daljnji rok od pet godina, produženi su sljedeći ugovori o zakupu poslovnih prostora: najprije ugovor zaključen sa Zdenkom Petrakom iz Krka za prostor koji se nalazi u Ul. Josipa Jurja Strossmayera 13 u gradu Krku, površine od 28,29 m2, a potom i ugovor zaključen s Marketom Maja d.o.o. iz Krka za prostor koji se nalazi u Ul. Josipa Jurja Strossmayera 18 u gradu Krku, površine od 78 m2 (s time da 57 m2 otpada na trgovački, a 21 m2 na pomoćni prostor). Pored toga, nakon isteka postojećeg ugovora, na daljnji rok od šest mjeseci, produžen je ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključen s Udrugom Rukotvorine Krk iz Krka za prostor koji se nalazi na drugom katu zgrade smještene u Ul. Dr. Dinka Vitezića 16 u gradu Krku, površine od 50 m2. Nastavno na prihvaćen prijedlog Drinke Heeb iz Krka za kupnju k.č. 3839/5, k.o. grad Krk (z.č. 1558/5, k.o. Krk), inače zemljište u vlasništvu Grada Krka, površine od 101 m2, radi formiranja okućnice stambene građevine u vlasništvu predlagateljice, najavljeno je raspisivanje natječaja.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, zaključeno je kako će odluka po zahtjevu tvrtke Marlin tours d.o.o. iz Pinezića kojim se traži dozvola za postavljanje montažnog prodajnog pulta na Gradskoj rivi tijekom ljeta, biti donesena nakon dostavljanja ugovora o korištenju veza sklopljenog sa Županijskom lučkom upravom Krk. Na inzistiranje Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, s uračunatim PDV-om vrijedana 33.937,50 kn, za čišćenje, obnovu i uređenje lokve Studenci koja se nalazi uz županijsku cestu između naselja Milohnići i Brzac.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, obzirom na prihvaćenu inicijativu osnivanja dvaju mjesnih odbora na području naselja Krk (Mjesnog odbora Krk - Istok i Mjesnog odbora Krk - Zapad), usvojen je prijedlog Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Krka, o kojem će uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Također, sa zadaćom rasprave na sjednici Gradskog vijeća, analiziran je i prihvaćen radni prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka, a kojim se temeljem novih zakonskih rješenja redefiniraju osnivačka prava i obveze nad spomenutim proračunskim korisnikom. Nastavno na to, usvojen je i prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. Nadalje, usvojen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju radova na sanaciji oštećenja Ribarskog gata u Luci Krk, zaključen sa Županijskom lučkom upravom Krk, a kojim se Grad Krk sanaciju oštećenja Ribarskog gata u luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja - Luci Krk - obvezao sufinancirati u iznosu od 40% ukupne cijene radova, koja, s uključenim PDV-om, iznosi 309.112,50 kn, s time da je kretanje u konkretne radove najavljeno već do kraja ovog tjedna. Udruzi Kreativni Krk iz Krka odobreno je korištenje javne gradske površine za realizaciju koncertnog programa tijekom kojeg će, 07. travnja ove godine, na prostoru Vele place, između 20.00 i 01.00 sat, nastupiti BelfastFood i Beatles Revival Band.