79. Kolegij: Nastavlja se ulaganje u uređenje župne crkve u naselju Poljica

U uredu gradonačelnika, 01. travnja 2019. godine, održan je 79. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler te Marinko Pavlić i Josip Brusić, predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Marinu Markešiću iz Muraja dana je suglasnost za sufinanciranje (participiranje u ekonomskoj cijeni) boravka djeteta u Dječjem vrtiću Sv. Male Terezije u Puntu. Temelj prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi Ćuk iz Krka dodijeljena je potpora u vrijednosti od 1.000,00 kn za edukativnu ekskurziju članova u Istru, dok je Udruzi Žene za otok Krk 2.000,00 kn odobreno radi organizacije predavanja pod nazivom Kako stimulirati razvoj inteligencije kroz igru kojeg će u rujnu ove godine u Krku održati dr. Ranko Rajović inače stručnjak za rani razvoj inteligencije djeteta. U nastavku, temeljem zahtjeva Centra za znanstveno-istraživački rad i popularizaciju arheologije - ZIPARH iz Zagreba, iskazana je načelna podrška projektu tj. manifestaciji Curicum Vitae: Povijest grada Krka koja bi se između 09. i 12. srpnja ove godine trebala održati u Frankopanskom kaštelu, s time da će se konačna odluka donijeti nakon očitovanja Turističke zajednice Grada Krka vezanog uz njezino sufinanciranje.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe i razmotrenih ponuda, donesena je odluka o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja radi davanja u zakup javnih površina za postav privremenih objekata na području Grada Krka, o čemu je oglas Natječaja, 11. ožujka ove godine, objavljen na internetskim stranicama Grada Krka.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, po predstavljenom Izvješću o sredstvima utrošenim temeljem Ugovora o sufinanciranju uređenja župne crkve sv. Kuzme i Damjana u naselju Poljica tijekom 2017. i 2018. godine  (200.000,00 kn), zaključeno je kako će se i u ovoj godini financijski pomoći nova faza uređenja spomenutog sakralnog objekta koja podrazumijeva radove u interijeru te ugradnju kamenih obloga u eksterijeru, zajedno s uređenjem okoliša. Predmetnu investiciju Grad je spreman podržati s 50%-tnom participacijom u odnosu na cjelokupno ulaganje, i to do maksimalnog iznosa od 100.000,00 kn. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Arheo Kvarner d.o.o. iz Vrbnika, s ubrojenim PDV-om vrijedna 46.000,00 kn, za arheološka istraživanja zaštitnog karaktera na lokalitetu crkve sv. Lovre u gradu Krku. Ovom programu zaštite arheološke baštine svoju je potporu, u iznosu od 23.000,00 kn, pružilo i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije je razmotren i usvojen projekt (tj. tehničko rješenje) treće faze uređenja sunčališta na plaži Plav u gradu Krku, a kojeg potpisuje Ured ovlaštenog arhitekta Nenada Kocijana iz Rijeke. Riječ je o investiciji prenesenoj u narednu godinu, a koja je temeljem dostavljenog troškovnika procijenjena na 278.180,50 kn s uračunatim PDV-om. Uz to, verificirani su i glavni projekti rekonstrukcije križanja ulica Stjepana Radića i Narodnog preporoda s parkiralištem u gradu Krku, no prije nego li se krene u ishodovanje građevinske dozvole najavljen je sastanak sa Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske županije. Temeljem grube procjene radova u koju je uključena i izgradnja javne rasvjete (a za što je potrebno izraditi zaseban projekt) vrijednost ove investicije iznosi 14.000.000,00 kn. Nakon što je tvrtka Geoprojekt d.d. iz Opatije predala kompletan projekt prilazne ceste za Turističku zonu Torkul, ishodovani su, kako doznajemo, posebni uvjeti svih javnopravnih tijela izuzev Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske koje je prije njihova izdavanja zatražilo provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, a čija je provedba, također, najavljena. Naposljetku, verificiran je glavni projekt uređenja javne površine u dijelu krčke starogradske jezgre (Ul. Biskupa Antuna Mahnića, Trg Kamplin i Ul. Nadbiskupa Alojzija Stepinca), a kojeg potpisuje Arhitektonski biro Turato d.o.o. iz Rijeke. Sveukupna procijenjena vrijednost ove investicije iznosi 6.048.351,88 kn s uračunatim PDV-om (5.275.851,88 - popločenja; 522.500,00 - izgradnja oborinske odvodnje; 250.000,00 kn - izgradnja javne rasvjete).

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, tvrtki Terradecor d.o.o. iz Rijeke, kojoj su povjereni radovi na uređenju Mjesnog doma Kornić u Korniću, odobreno je produljenje roka izvođenja radova za 15 radnih dana, što znači da bi se ugovoreni radovi trebali dovršiti najkasnije do petka 26. travnja ove godine. Kao i prethodnih godina, Niko Stojanović iz Zagreba, tijekom ljetnih mjeseci, oslobađa se plaćanja naknade za korištenje javne površine radi izrade i prodaje papirnatih silueta.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, usvojen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu, a koji će uskoro biti predstavljen i gradskim vijećnicima. Naime, u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 72.800.888,05 kn, što je 91,31% od planiranog godišnjeg konsolidiranog Proračuna, odnosno 100,84% od ostvarenja prethodne, 2017. godine. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 75.476.005,65 kn, što je 9,7% više nego li prethodne godine, odnosno 89,5% od planiranih rashoda i izdataka. Uzme li se u obzir višak prihoda iz 2017. u iznosu od 4.614.443,12 kn, ukupan rezultat poslovanja za 2018. godinu donosi konsolidirani višak prihoda u iznosu od 1.939.326,50 kn.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirani su: prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, kao i prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, a sve s ciljem njihova usvajanja na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća.