93. Kolegij: Usvojen model sufinanciranja obrazovnog materijala

U uredu gradonačelnika, 22. srpnja 2019. godine, održan je 93. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za održivi razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kao uvod u ovotjedni sastanak, što je započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, razmotreni su i usvojeni prijedlozi Odluke o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. te Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za školsku 2019./2020. godinu. Temeljem istih uskoro se očekuje raspisivanje javnih poziva radi prikupljanja zahtjeva za sufinanciranje drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, zbirki zadataka, atlasa, mape za likovnu kulturu te pribora za tehničku kulturu) i bilježnica, odnosno dodjelu jednokratne potpore (stipendije), namijenjenih svim osnovnoškolcima i srednjoškolcima s prebivalištem na području Grada Krka, a koji će zajedno s uputama i pripadajućom dokumentacijom biti dostupni na internetskim stranicama Grada Krka. Ovim se programom svim osnovnoškolcima osigurava novčana naknada u visini od 500,00 kn, dok srednjoškolce, kao i dosad, očekuje jednokratna stipendija za nabavu školskih knjiga, radnih bilježnica i bilježnica, također, u vrijednosti od 500,00 kn, bez obzira pohađaju li srednju školu u gradu Krku ili izvan otoka. U Povjerenstvo koje će uskoro razmatrati pristigle zahtjeve za korištenje prostora osnovnoškolske sportske dvorane te naposljetku definirati raspored njezinog korištenja imenovani su: Mladen Pavačić (za predsjednika), Stevo Pejnović (za člana) i Andreana Gluvaković​ (za članicu). Ženskom odbojkaškom klubu Krk, temeljem ponude tvrtke Ghia Sport d.o.o. iz Pazina, odobren je budžet od 7.766,26 kn za nabavu sportskih rekvizita. Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan dodijeljena su sredstva u visini od 25.443,38 kn radi nabave i montaže tri klima uređaja za potrebe Područne škole Vrh. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi vinara otoka Krka Bukaleta iz Krka odobreno je 5.000,00 kn za organizaciju 10. Smotre vina otoka Krka, dok je Boćarskom klubu Krk iz Krka 3.000,00 kn dodijeljeno za organizaciju 32. boćarskog turnira Krčki sajam. Klubu informatičara otoka Krka (KIOK) odobreno je 3.000,00 kn za uključivanje krčkih školaraca u Croatian Makers ligu, dok je Katedri Čakavskog sabora Kornić 5.000,00 kn dodijeljeno za: nabavu novog printera, uključivanje u program Dana europske baštine, opremanje Čitaonice Frankopan nabavom stručne literature te publiciranje nove razglednice Kornića s motivom zdenca iz 1862. godine.

U raspravi o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćeno je Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije o izvršenom stručnom nadzoru nad provedbom obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije u ovogodišnjoj proljetnoj akciji. U Zaključku Izvješća istaknuto je kako u odnosu na prethodnu akciju nema bitnih promjena po pitanju infestacije vektora zaraznih bolesti. Međutim, predloženo je uklanjanje svih neuređenih divljih odlagališta komunalnog otpada i sprječavanje pojave novih; osiguravanje dovoljnog broja spremnika za otpad uz redovitu odvožnju otpada; educiranje o važnosti odgovornog ponašanja pri odlaganju otpada; vodu namijenjenu polijevanju vrtova držati u zatvorenim spremnicima; u okoliš ne odlagati predmete u kojima može doći do zadržavanja vode; redovito pražnjenje barki na vezu; te sprječavanje držanja i hranjenja kućnih ljubimaca (posebice mačaka) u okolišu stambenih zgrada, odnosno javnim površinama. Ugostiteljskom obrtu Zrinski iz Krka dana je suglasnost za proširenje ugostiteljske terase Restorana Zrinski na dio Trga sv. Kvirina u vrijeme trajanja Krčkog sajma (08., 09., i 10. kolovoza), i to uz naknadu od 100,00 kn po metru kvadratnom. Gradskom društvu Crvenog križa Krk, između 22. i 26. srpnja ove godine, dana je suglasnost za održavanje programa obuke neplivača na plaži Portapizana u gradu Krku.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, na znanje je primljena Odluka o odabiru projekata razvoja otoka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za ovu godinu, a temeljem koje je Gradu Krku dodijeljena potpora u visini od 150.000,00 kn za (su)financiranje uspostave punionice za električne bicikle na području grada Krka. Za taj je projekt dosad utrošeno ukupno 358.892,05 kn, s time da je uz netom spomenutu potporu Primorsko-goranske županije potrebno izdvojiti i ishodovanu potporu Ministarstva turizma Republike Hrvatske vrijednu 119.300,00 kn. Također, na znanje je primljena i odluka Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem koje je Gradu Krku odobreno 50.000,00 kn za nabavu seta od deset električnih bicikala.

Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na znanje je primljena činjenica o ishođenoj uporabnoj dozvoli za nerazvrstanu cestu na području Mali Kartec u gradu Krku (k.č. 3861/9, k.o. grad Krk). Nastavno na inicijativu Lovačkog društva Kamenjarka da se zbog uvjeta gradnje na građevinama u funkciji lovstva krene u izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, zaključeno je kako će se prilikom njegovih izmjena ucrtati katastarske čestice na kojima se nalaze četiri takve građevine (lovačka doma) na području Grada Krka te na njima definirati lokacijski uvjeti.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na prijedlog Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, prihvaćen je prijedlog Ugovora o sufinanciranju za potrebe djelatnosti hitne medicine u turističkoj sezoni 2019. godine. Radi se o ugovoru kojeg supotpisuju predstavnici svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka s ciljem pravovremene organizacije djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske pomoći radi obveze pružanja odgovarajuće zdravstvene zaštite povećanom broju korisnika tijekom ljetnih mjeseci. Izdvajanje Grada Krka sukladno predmetnom ugovoru, iznosi 32.370,00 kn. (Spomenimo pritom kako sve otočne lokalne samouprave ovaj program podupiru u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, od čega se 75.000,00 kn namjenjuje obvezama temeljem Ugovora o radu radnika, a 25.000,00 kn za nabavu lijekova i sanitetske opreme.)

Sljedeći sastanak Kolegija na redu je u ponedjeljak, 26. kolovoza!