98. Kolegij: Usvojen prijedlog I. Izmjene ovogodišnjeg Proračuna

U uredu gradonačelnika, 16. rujna 2019. godine, održan je 98. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o kretanju u postupak javne nabave za ustupanje radova na energetskoj obnovi administrativne zgrade Grada Krka smještene na adresi Lukobran 5 u gradu Krku (gdje se, pored ostalog, nalazi i sjedište Komunalnog društva Vecla d.o.o.). Ova, već prethodno najavljena, investicija procijenjena je na 1.320.039,80 kn. U postupku jednostavne nabave idejnog rješenja i idejnog projekta zone gospodarske namjene u naselju Kornić, pored tri valjane ponude (tvrtki Plan - Consulting d.o.o., Adria projekt d.o.o. i Dinocop Consulta d.o.o.), kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Plan - Consulting d.o.o. iz Hreljina, s uračunatim PDV-om vrijedna 148.762,00 kn. Nadalje, prihvaćen je otkaz Ugovora o zakupu poslovnog prostora upućen od strane Ministarstva turizma Republike Hrvatske, i to za dvije poslovne prostorije što ih je u zgradi smještenoj na adresi Lukobran 5 u gradu Krku koristila turistička inspekcija. Usvojen je i prijedlog Giuricea Tulija iz Italije (zastupanog po Zajedničkom odvjetničkom uredu Brozović - Trinajstić) za zamjenu nekretnina, točnije k.č. 2593/2, k.o. grad Krk, površine od 104,00 m2, u gradskom vlasništvu, koja se nalazi u ograđenoj okućnici kuće predlagatelja, za k.č. 2594, k.o. grad Krk, površine od 330,00 m2, u naravi put, inače upisano vlasništvu predlagatelja. (Predlagatelj, u ovom slučaju, ne potražuje isplatu naknade vezane uz razliku u površini zemljišta za koje predlaže zamjenu.)

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotrena je inicijativa Mjesnog odbora Poljica za čišćenje (krčenje) raslinja na više lokacija uz prometnicu između naselja Nenadići, Kapovci i Brusići. S obzirom da je utvrđeno kako se ovdje radi o poslovima, temeljem ponude tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, ukupno vrijednim 43.378,00 kn, predloženo je njihovo kandidiranje za Program održavanja komunalne infrastrukture u narednoj, 2020. godini. U nastavku, prihvaćeno je Izvješće o izvršenom nadzoru na održavanju zelenih površina na području grada Krka za period od 01. siječnja do 30. srpnja 2019. godine čije retke, prateći aktivnost djelatnika krčkog Komunalnog društva Vecla d.o.o., potpisuje tvrtka Studio perivoj d.o.o. iz Malinske. U Izvješću se tako navode brojni pozitivni pomaci u kvaliteti održavanja zelenila, ali i situacije na kojima bi se u dogledno vrijeme trebalo poraditi. Mladeni Matejčić iz Vrha, između 16. i 25. rujna ove godine, odobreno je korištenje javne gradske površine u dijelu Ribarske ulice u gradu Krku za potrebe postavljanja aparata za strojno žbukanje te odlaganja građevinskog materijala. Na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, bez PDV-a vrijedna 15.539,00 kn, za građevinske radove vezane uz uređenje dječjeg igrališta na području naselja Brzac. Tvrtki Kapitel d.o.o. iz Žminja, između 16. rujna i 30. listopada ove godine, odobreno je korištenje javne gradske površine na dijelu Trga krčkih glagoljaša u gradu Krku za potrebe uređenja gradilišta s obzirom na radove koji će se krenuti izvoditi na samostanskoj crkvi sv. Franje Asiškog. Nakon što je analiziran troškovnik održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka rekonstruiranih posredstvom IPARD-ovog programa, zaključeno je kako će se na održavanje pojedinih dionica na području naselja Krk utrošiti budžet od 30.000,00 kn (ne ubrajajući PDV) planiran aktualnim Programom održavanja komunalne infrastrukture. Moto klubu Otok Krk, odobreno je korištenje javne površine na dijelu parkirališta iza Robne kuće Krk, neposredno pred prostorijama Kluba, i to s namjerom da se 26. listopada ove godine ondje održi druženje pod motom Otok Krk - turistička destinacija za moto turiste.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćen je prijedlog I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, kojom se sredstva za njegovo ostvarivanje utvrđuju u ukupnom iznosu od 15.094.600,00 kn, a što će se, kao jedna od tema, naći na dnevnom redu nadolazeće sjednice Gradskog vijeća, planirane 25. rujna. Pored toga, prihvaćene su ponude tvrtke Graditelj d.o.o. iz Ćikovića: prva, s uračunatim PDV-om vrijedna 24.000,00 kn, za izradu idejnog projekta parkinga za potrebe Mjesnog groblja Vrh, i druga, s uračunatim PDV-om vrijedna 42.625,00 kn, za izradu idejnog rješenja proširenja Mjesnog groblja Milohnići. Naposljetku, verificiran je idejni projekt reciklažnog dvorišta za građevinski otpad formiranog na k.č. 2693/74, k.o. Poljica, što ga potpisuje tvrtka Pangeo Projekt d.o.o. iz Zagreba, a za koji je već podnesen zahtjev radi ishođenja lokacijske dozvole.

Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije, usvojen je prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, o čemu će, također, imati prilike raspravljati gradski vijećnici. Naime, Proračun Grada Krka, krajem prosinca prošle godine, usvojen je s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 88.262.580,00 kn, planiranim rashodima i izdacima u iznosu od 89.517.50,00 kn te planiranim viškom prihoda od 1.254.770,00 kn. Ovom izmjenom tako je predložen iznos od 96.142.458,35 kn prihoda i primitaka, 1.853.692,96 kn (konsolidiranog) prenesenog viška iz 2018. godine te 97.996.151,31 kn rashoda i izdataka. Iz toga proizlazi kako se prihodi i primici povećavaju za 6.929.878,35 kn (za 8,8% od osnovnog Proračuna), primici od zaduživanja za 950.000,00 kn, višak prihoda za 598.922,96 kn, a rashodi i izdaci za 8.478.801,31 kn (9,5%). Do ovih izmjena došlo je zbog: (1) povećanja prihoda od pomoći otočnih općina i roditeljskih uplata radi integriranja Dječjeg vrtića Lastavica Punat u Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk; (2) povećanja prihoda od pomoći otočnih općina za financiranje vatrogastva uz istovremeno smanjivanje državne pomoći za decentralizirane funkcije vatrogastva; (3) uvođenja novog projekta Sanacije toplovoda u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk, (4) realizacije projekta Rekonstrukcije nerazvrstane ceste na području Malog Karteca u gradu Krku za koji je planiran prihod od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, kao i izvoran prihod iz državnog proračuna, a koji će po primitku biti uplaćeni banci za povrat glavnice kredita; (5) nabave tehničkog vozila Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka; (6) izmjene pojedinih stavki prihoda s obzirom na izvršenje, kao i pojedinih stavki rashoda; (7) uvedenog viška prihoda po godišnjem obračunu za 2018. godinu. U nastavku rasprave, usvojeni su: prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2019. godinu, kao i prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2019. godinu.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćeni su prijedlozi izmjena: Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2019. godinu, Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2019. godinu i Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, a nastavno na projekt regulacije potrošnje električne energije u Sportsko-rekreacijskom centru Josip Uravić Pepi u gradu Krku, u sklopu kojeg se provodi postupak razdvajanja brojila uz uvođenje novih mjernih mjesta za Boćarski klub Krk te Nogometni klub Krk i tamošnji ugostiteljski objekt, prihvaćena je ponuda tvrtke Elbo Brzac d.o.o. iz Krka, bez PDV-a vrijedna 20.783,60 kn, za elektrotehničke radove vezane uz odvajanje priključka Nogometnog kluba Krk i ugostiteljskog objekta, kao i ponuda tvrtke Muraj d.o.o. iz Krka, bez PDV-a vrijedna 2.000,00 kn, za elektrotehnički nadzor.