139. Kolegij: Odobrene potpore dvama izdavačkim projektima

U Malenoj gradskoj vijećnici, 21. rujna 2020. godine, održan je 139. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, zaključeno je kako će se sportskim udrugama i klubovima koji svoje treninge organiziraju u prostoru osnovnoškolske sportske dvorane, uskoro, predložiti da odustanu od dijela javnim pozivom dodijeljenih im termina, i to u korist udruga i klubova koji su, dosad, svoje treninge organizirali u Društvenom centru Krk čiji se dio preuređuje u Područni vrtić Krk, ali i srednjoškolskoj sportskoj dvorani, koja će, s obzirom na nove preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, za vanjske korisnike biti zatvorena sve do konca ove godine. Udruzi hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990. - 1991. iz Zagreba dodijeljena je potpora u vrijednosti od 4.000,00 kn za tisak monografije Hrvatski sanitet ličke bojišnice čije retke, pored ostalih, potpisuju: Štefan Biro, Andrija Hebrang, Neven Materljan i Avelino Baretić. Zadaća ove publikacije je da iz zaborava otrgne znanje, stručnost, hrabrost i domoljublje, kako medicinskog i nemedicinskog osoblja Sanitetskog stožera Republike Hrvatske iz Istre, Primorja, Gorskog kotara i s kvarnerskih otoka, tako i pripadnike specijalnih postrojbi policije na Velebitu. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir odobrena je prenamjena sredstava, što znači da će 2.000,00 kn prethodno dodijeljenih za sufinanciranje maturalne zabave sada biti utrošeno na sanaciju školske telefonske centrale. Na inicijativu Hrvatskog književnog društva Rijeka, za sufinanciranje objavljivanja treće zbirke poezije Antonije Martinčić, pod nazivom U potrazi za nirvanom, odobrena je potpora vrijedna 2.000,00 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog Mjesnog odbora Poljica da im se, zbog dotrajalosti postojeće, odobri nabava nove dječje sprave - oprežne njihalice - za potrebe dječjeg igrališta u naselju Bajčići, što predstavlja investiciju, temeljem ponude tvrtke Vojtek oprema d.o.o. iz Belog Manastira, s uračunatim PDV-om, vrijednu 3.887,50 kn.

Nastavno na predmete što ih je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, najavljeno je skorašnje održavanje sastanka s predstavnicima komunalne tvrtke Ponikve eko eko otok Krk d.o.o. na kojem će se, uz ostalo, raspravljati o mogućnostima rješavanja problema vezanog uz zbrinjavanje kartonske ambalaže i organskog otpada s područja Portapisane, posebice u periodu turističke sezone. Pored toga, prihvaćena je ponuda tvrtke Libusoft Cicom d.o.o. iz Zagreba, vrijedna 875,00 kn, kako bi se jadan djelatnik Grada Krka obučio koristiti aplikaciju: registar nekretnina.

Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, nakon što je razmotren prijedlog Z. Ž. iz Zagreba za kupnju k.č. 3696/17, površine od 87,0 m2, u naravi parcela koja se nalazi unutar ograđene okućnice kuće u vlasništvu M. Ž. (tj. predlagateljeve majke), zaključeno je kako će se konačna odluka donijeti po provođenju terenskog uvida. Nadalje, prihvaćen je prijedlog K. B. iz Rijeke za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na dvjema parcelama u njezinom vlasništvu: z.č. 735/164 površine od 119,0 m2 i z.č. 1567/11 površine od 52,0 m2, koje se nalaze u sastavu putova naselja Kornić, i za koje će biti ponuđena naknada sukladna odluci Gradskog vijeća, s time da je isplata, s obzirom na općepoznate okolnosti, najavljena za narednu godinu. Usvojen je i prijedlog Đ. K. iz Zagreba za davanje u zakup z.č. 1481/55, k.o. Kornić, površine od 210,0 m2, u naravi parcela koja čini okućnicu stambene građevine u vlasništvu predlagateljice. Međutim, prijedlogu Ž. C. iz Krka za davanje u zakup jednog parkirnog mjesta kod ugostiteljskog objekta Neptun u gradu Krku nije moguće udovoljiti zato što se parkirna mjesta uzimaju u zakup posredstvom mjesečnih ili godišnjih ugovora koji se sklapaju s komunalnom tvrtkom Vecla d.o.o. kojoj je povjereno upravljanje gradskim parkiralištima. Nakon što je razmotrena inicijativa A. M. iz Krka za zamjenu nekretnina, i to: k.č. 3860/4, k.o. grad Krk, površine od 605,0 m2, u naravi parcela koja ulazi u sastav sabirne ulice SU 6 u gradu Krku, za odgovarajući suvlasnički dio k.č. 3979/1, k.o. grad Krk, ukupne površine od 7.416,0 m2, s time da je Grad Krk suvlasnik u 2632/7416 dijela (iliti 2.632,0 m2), zaključeno je kako će se odluka donijeti po provođenju terenskog uvida i ishodovanih procjena predmetnih nekretnina. Na prijedlog J. Č. iz Krka da joj se odobri povrat dijela iznosa koncesijske naknade za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (u privremenom objektu do 12,0 m2) na području Portapisane u gradu Krku, zato što je, radi problema s priključivanjem na struju, s radom započela tek 07. kolovoza ove godine, odlučeno je da će joj biti vraćeno 50 posto iznosa koncesijske naknade, odnosno 6.000,00 kn. Nastavno na inicijativu tvrtke Mali tovar d.o.o. iz Krka za smanjenje ovogodišnje zakupnine vezane uz zakup javne površine za postavljanje privremenog objekta za prodaju pop corna na lokaciji kod Sunčanog sata u gradu Krku zato što je zakupnik s radom prestao već 28. kolovoza, zaključeno je (što važi za sve zakupnike) da to pravo utvrđeno Odlukom o oslobađanju od plaćanja zakupnine za zakup javnih površina za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 nastupa od trenutka oslobađanja javne površine od privremenog objekta i naprava za obavljanje djelatnosti. Prema tome, u ovom bi slučaju zakupnik trebao obavijestiti Grad Krk o trenutku kada javnu površinu oslobodi od naprave, nakon čega, za razdoblje od oslobađanja javne površine do 31. listopada, neće morati platiti zakupninu.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, na zahtjev Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, prihvaćeni su prijedlozi: Izmjene i dopune Statuta te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, a koje proizlaze iz organizacije novog Područnog vrtića Krk, smještenog u kompleksu Društvenog centra Krk. Naposljetku, predstavljen je zahtjev Odbora za izbor, imenovanja te dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije radi pribavljanja prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci s područja Grada Krka, uz napomenu kako će javni poziv, upućen potencijalnim kandidatima, biti uskoro dostupan na gradskom portalu.