141. Kolegij: Definirani oblici subvencioniranja krčkih poljoprivrednika

U Malenoj gradskoj vijećnici, 05. listopada 2020. godine, održan je 141. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotren je troškovnik vezan uz izgradnju odvodnje oborinskih voda u dijelu Ul. Partizanski put u naselju Kornić, točnije kod kućnih brojeva 27 i 29, nakon čega je zaključeno da se zbog urgentnosti situacije, radovi ugovore dvjema narudžbenicama, prvom koja će biti izdana za građevinske radove, i drugom koja će obuhvatiti bušenje bušotine kojom bi se, s tog područja, odvodio višak vode. Nastavno na dopis Ministarstva hrvatskih branitelja kojim se potražuje izvješće o poduzetim mjerama i obvezama koje proizlaze iz članka 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, istaknuto je kako Grad Krk već provodi praksu dodjeljivanja grobnih mjesta s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle hrvatske vojne invalide i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, a koji su u trenutku smrti mali prijavljeno prebivalište na području Grada Krka, što će, ujedno, biti i tema skorašnje izmjene Odluke o grobljima. Međutim, zbog iznimno ograničenog broja slobodnih ukopnih mjesta na gradskim grobljima, Grad Krk nije u mogućnosti osigurati dijelove groblja ili aleje isključivo za ukop hrvatskih branitelja. Na inicijativu Mjesnog odbora Milohnići, analiziran je i prihvaćen troškovnik vezan uz proširenje Mjesnog groblja Milohnići, nakon čega će za poslove specificirane tim troškovnikom biti zatražena ponuda.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, usvojena je inicijativa Doma za starije osobe Mali Kartec iz Krka da se s 10,00 kn po osobi, a najviše do ukupnog mjesečnog iznosa od 500,00 kn, nastavi s praksom participiranja u troškovima proizašlim iz usluge (lokalnog) prijevoza namijenjenog korisnicima spomenute ustanove. Temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2020. godini, Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica iz Malinske, a koji svoju aktivnost bilježi i na području Grada Krka, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 5.000,00 kn za nabavu opreme klupskih prostorija lociranih u naselju Bogovići.

Tijekom razmatranja predmeta Imovinsko-pravne službe, na inicijativu M. M. iz Kornića, a nakon izvršene procjene parcele 1498/1, k.o. Kornić, najavljeno je raspisivanje natječaja s ciljem njezine prodaje, i to s početnom cijenom od 75,00 EUR/m2. Na zahtjev Đ. B. iz Krka da u namjeri proširenja okućnice vlastite kuće otkupi dio parcele 3320/1, k.o. grad Krk, zaključeno je da će se, prije donošenja konačne odluke, u Urbanističkom planu uređenja UPU 1- Krk, najprije, provjeriti granica dviju zona: zone sporta i rekreacije i stambene zone. Nadalje, usvojen je prijedlog J. B. iz Slovačke za kupnju dijela parcele 2527/2, k.o. grad Krk, zauzete okućnicom kuće u vlasništvu samog predlagatelja. Nakon što je istaknuto da se K. K. iz Kornića iselila iz gradskog stana smještenog na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku, zaključeno je kako se isti neće prodavati već će biti zadržan u funkciji stana za službene potrebe. Na prijedlog Z. P. iz Krka, prihvaćen je sporazumni raskid Ugovora o zakupu poslovnog prostora smještenog na adresi J. J. Strossmayera 11b u gradu Krku, zato što se prostor prestao koristiti, s time da je ugovor raskinut s danom 30. rujnom ove godine. (O novom natječaju više riječi bit će na jednom od narednih sastanaka Kolegija.) Tvrtki Gabi Flores d.o.o. iz Viškova, povodom nadolazećeg Dušnog dana, između 20. listopada i 05. studenog ove godine, omogućen je zakup prostora bivšeg ugostiteljskog objekta Terasa Diana s ciljem skladištenja veće količine cvijeća.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je projekt izgradnje dijela Crikveničke ulice u gradu Krku nakon čega je zaključeno da će se za realizaciju njegove prve faze (koja podrazumijeva gornji dio ulice), a kojom je obuhvaćena izgradnja kanalizacije (u dijelu koji nedostaje), ugradnja EKI instalacija i asfaltiranje, pripremiti zasebni troškovnici, i kao takvi predstaviti Kolegiju. U nastavku, analizirane su četiri varijante urbanističko-tehničkog rješenja južnog dijela građevinskog područja Brzac, a što ih je izradila tvrtka Planimetar d.o.o. iz Zagreba, s time da je naposljetku, uz određene dorade, odabrana, druga varijanta, s dvije ceste u obuhvatu.

Tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, najavljeno je kako se održavanje sjednice Gradskog vijeća planira već 15. listopada, s time da će se na dnevnom radu, uz ostale točke, naći i netom usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete korištenja sustava javnog iznajmljivanja bicikala Krk - bike, kao i prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Katarina Frankopan. Vezujući se uz potonje, Upravno vijeće spomenute predškolske ustanove sredinom rujna objavilo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice, na koji su pristigle prijave dvaju kandidata za koje je utvrđeno da udovoljavaju svim uvjetima natječaja, nakon čega je s obzirom na javno glasovanje (članova Upravnog vijeća) i natpolovičnu većinu, predloženo da se za ravnateljicu ustanove, na novi četverogodišnji mandat, iznova imenuje Irena Žic Orlić. Nastavno na zahtjev Nogometnog kluba Krk iz Krka, a s obzirom na to da je Sportsko-rekreacijski centar Josip Uravić Pepi legaliziran 2018., Grad Krk kao njegov vlasnik preuzeo je trošak naknade za zaštitu voda u iznosu od 37.376,64 kn za 2018. i 2019. godinu. Pored toga, prihvaćena je i ponuda tvrtke Damon d.o.o., u uračunatim PDV-om vrijednu 54.375,00 kn, za sanaciju sustava automatskog navodnjavanja tamošnjeg nogometnog terena.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, usvojena je ponuda Građevinskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, s uračunatim PDV-om vrijedna 42.498,00 kn, za sanaciju pet dionica nerazvrstanih cesta na području grada Krka koje su uređene u sklopu IPARD programa. Uz to, usvojena je i ponuda tvrtke Grafotisak Braut, s uračunatim PDV-om vrijedna 2.100,00 kn, za izradu i montažu dviju novih, informativnih IPARD ploča. Sukladno prijedlogu Poljoprivredne zadruge otoka Krka da se određenim subvencijama, do kraja ove godine, pomognu krčki poljoprivrednici, zaključeno je kako Grad Krk ima interesa sudjelovati u otkupu ovčje vune po cijeni od 5,00 kn po kilogramu, ali uz prethodno dostavljen dokaz da je sirovina isporučena društvima registriranim za prihvat takve vrste otpada ili za njegovu preradu, kao i u subvencioniranju klanja ovaca u visini od 50 posto ukupnih troškova (što se odnosi na sve vlasnike ovčjeg fonda), također, uz prethodno dostavljen izvještaj o zakonitom odlaganju klaoničkog otpada.