150. Kolegij: Za sredinu prosinca najavljen Javni poziv za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. godinu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 07. prosinca 2020. godine, održan je 150. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Antonela Mahulja, stručna suradnica za investicije i razvoj te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. godinu, s time da se njegova objava na internetskim stranicama Grada Krka može očekivati 21. prosinca, dok će se prijedlozi programa i projekata zaprimati nešto više od mjesec dana od datuma objave natječaja (točnije, do 29. siječnja naredne godine), i to uvažavajući sljedeća prioritetna područja: (1) razvoj sporta i rekreacije, (2) promicanje kulture, (3) promicanje tehničke kulture, (4) socijalno-humanitarni rad, (5) poljoprivreda i (6) građanske inicijative. Pravo sudjelovanja na ovome natječaju imat će udruge i druge organizacije civilnog društva sa sjedištem na području grada i otoka Krka te ostale civilne organizacije registrirane na području Republike Hrvatske, ako imaju članove s prebivalištem u Gradu Krku. U odnosu na prethodni Javni poziv, novost se ogleda u načinu zaprimanja prijave programa/projekta putem platforme e-Udruge (www.e-udruge.eu), a koju će svi prijavitelji moći koristiti bez ikakve naknade, iako će se udrugama, ali samo iznimno, temeljem zamolbe s pripadajućim obrazloženjem, odobravati i prijave, odnosno predaja dokumentacije u papirnatoj formi. Ženskom odbojkaškom klubu Krk načelno je odobrena potpora u vrijednosti od 1.785,00 kn za nabavu dresova, s time da će se zahtijevati da predmetna zamolba bude dostavljena kao prijava na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti. Uz to, temeljem prijave na netom spomenut Javni poziv, Udruzi Rukotvorine Krk, dodijeljeno je 1.507,43 kn za realizaciju projekta Platimo palme koji se, u formi radionica, odvijao između 04. ožujka i 06. travnja ove godine.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je i usvojen prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, o čemu će se uskoro moći izjasniti i gradski vijećnici. Ukupna sredstva koja su potrebna za ostvarivanje II. Izmjene i dopune ovog Programa s prethodno planiranih 10.128.000,00 kn reducirana su na 5.550.000,00 kn, što znači da je za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izdvojeno 315.000,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 1.973.509,84 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 18.125,00 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i načine rekonstrukcije 3.243.365,16 kn. Također, prije nadolazeće rasprave na Gradskom vijeću, analiziran je i usvojen Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kojim se za navedenu aktivnost planira osigurati ukupan budžet od 16.485.000,00 kn, a iz kojeg se za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja izdvaja 2.707.200,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 6.614.125,00 kn, za izgradnju (i projektiranje) građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 468.125,00 kn te za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 6.695.550,00 kn. Naposljetku, prihvaćeno je projektantsko rješenje za projekt Rekonstrukcije dijela Ul. Partizanski put u naselju Kornić (kod kbr. 27 i 29 u dužini od 30,00 metara) u smislu sanacije oborinske odvodnje, što predstavlja investiciju, s uračunatim PDV-om, procijenjenu na 307.361,88 kn, a za koju je najavljeno pokretanje postupka nabave.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojen je prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, o čemu će se uskoro raspravljati i gradski vijećnici. Na prijedlog Privredne banke Zagreb, prihvaćena je inicijativa da se obnovi kompletna fasada poslovne zgrade smještene na adresi Trg Vela placa 2 u gradu Krku gdje se nalazi poslovnica predlagatelja, a za što će se naručiti izrada projektne dokumentacije.

Tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, po provedenom postupku jednostavne nabave s ciljem dobave (25.000 litara) lož ulja za potrebe upravne zgrade Grada Krka u 2021. godini, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke INA - Industrija nafte d.d. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 79.062,00 kn. Također, po provedenom postupku jednostavne nabave tehničkih i poslovnih usluga u 2021. godini, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera iz Rijeke. U postupku jednostavne nabave usluge stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila na području Grada Krka u 2021. godini, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 97.500,00 kn. U postupku jednostavne nabave usluge osiguranja imovine Grada Krka u 2021. godini, pored dvije zaprimljene ponude (Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. iz Zagreba; Croatia osiguranje d.d. iz Zagreba), kao povoljnija prihvaćena je ona tvrtke Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 126.257,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave usluge stručnog građevinskog nadzora nad izvršavanjem građevinskih radova naručitelja Grada Krka u 2021. godini, pored tri pristigle ponude (AG - Projekt d.o.o. iz Kostrene; Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera iz Rijeke; Helion Group d.o.o. iz Osijeka), kao najpovoljnija prihvaćena je ona Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Eda Hera iz Rijeke. U nastavku, donesene su odluke o počecima postupaka za sljedeće jednostavne nabave: (1) provođenje nadzora nad rekonstrukcijom zgrade Društvenog doma u naselju Bajčići: glavni, stručni i projektantski nadzor (procijenjena vrijednost: 90.000,00 kn) te (2) održavanje informacijskog sustava Grada Krka u 2021. godini (procijenjena vrijednost: 192.000,00 kn).

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, prihvaćen je prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, o čemu će, uskoro, raspravljati i gradski vijećnici. Naime, Proračun Grada Krka, krajem prosinca prošle godine, usvojen je s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 97.604.961,72 kn, planiranim rashodima i izdacima u iznosu od 97.662.961,72 kn te planiranim viškom prihoda iz prethodne godine od 58.000,00 kn. Nadalje, I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Krka, krajem srpnja, usvojena je u iznosu od 80.520.008,02 kn prihoda i primitaka, 81.409.854,81 kn rashoda i izdataka te 889.846,79 kn prenesenog viška iz prethodne godine. Ovom je izmjenom tako predložen iznos od 72.490.153,24 kn prihoda i primitaka, 73.380.000,00 kn rashoda i izdataka te 889.846,79 kn prenesenog viška iz prethodne godine. Iz toga proizlazi kako se prihodi smanjuju za 8.736.854,81 kn (iliti za 11,00% od usvojenog Proračuna), primici za 666.000,00 kn (ili 16%), a rashodi i izdaci za 9.402.854,81 kn (ili 11%). Do ovih promjena došlo je zbog: (1) izmjene prihoda uzrokovanih zastojem i padom prometa u gospodarstvu uslijed epidemije bolesti COVID-19; (2) izmjene rashoda iz područja društvenog i komunalnog standarda; (3) povećanja rashoda vezanih uz otvaranje novog Područnog vrtića Krk; (4) povećanja izdataka za otplatu glavnice kredita nakon prijevremene otplate glavnice kredita i smanjenja primitaka od kredita zbog prijenosa projekata energetske učinkovitosti zgrada u javnom sektoru u narednu godinu; (5) povećanja izdataka za udjele u vlasništvu trgovačkih društava; (6) prijenosa u narednu godinu planiranih prihoda i rashoda vezanih uz Ugovor o uvjetima i načinu preuzimanja zemljišta i nerazvrstane ceste s infrastrukturom u poslovnoj zoni, i to kompenzacijom s obračunatim komunalnim doprinosom za izgradnju poslovne zgrade i donacijom; (7) prijenosa u narednu godinu planiranih prihoda i rashoda vezanih uz realizaciju projekata Izgradnje društvenog doma Bajčići i Energetske učinkovitosti zgrada u javnom sektoru za zgrade na adresama Lukobran 5 i Istarski prolaz 11 u gradu Krku. Pored toga, usvojeni su prijedlozi: Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2020. godinu, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu, kao i Odluke o beskamatnom zajmu Ministarstva financija Republike Hrvatske u iznosu od 500.000,00 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2020. godini, kao i prijedlozi: II. Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu, II. Izmjene Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2020. godinu te Izmjene programa korištenja sredstava naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka.