33. Kolegij: U izgradnju komunalne infrastrukture u prošloj godini uloženo 11,9 milijuna kn

U Malenoj gradskoj vijećnici, 28. ožujka 2022. godine, održan je 33. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik i Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Natalija Rakić, viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je Odluka o rezultatu administrativne kontrole Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kojom se prvi dio Zahtjeva za potporu korisnika, odnosno gradske komunalne tvrtke Vecla d.o.o., podnesenog na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, evaluira pozitivnom ocjenom. Naime, temeljem kriterija odabira, Vecla d.o.o. na inicijalnoj rang listi za sektor tržnica ostvarila je 63 boda i intenzitet potpore od 80 posto za projekt Uređenja tržnice na malo u gradu Krku, što znači da je ukupan iznos potpore procijenjen na 5.366.226,29 kn. Uz ovu, predstavljena je i Odluka o odabiru projekata razvoja javne turističke infrastrukture za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu temeljem koje je Gradu Krku za javnu turističku infrastrukturu i atrakcije na predjelu Dražica u gradu Krku dodijeljena potpora vrijedna 118.400,00 kn. Planinarskom društvu Tuhobić iz Rijeke dana je suglasnost za postavljanje stupića s kontrolnim žigom planinarsko-turističke obilaznice Planinarskim putovima Frankopana, nedaleko ulaza u Frankopanski kaštel, uz informativnu ploču rute Camino Krk. Pored navedenog, najavljeno je kako će se na aktualni Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti osobama s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini, prijaviti projekt prilagodbe pješačkih prijelaza na području grada Krka osobama s invaliditetom.

Obrađujući teme Odsjeka za društvene djelatnosti, sukladno prijavi na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Gimnastičkom klubu Omišalj - Njivice iz Omišlja odobrena je potpora u iznosu od 2.000,00 kn za organizaciju premijernog izdanja Trampolin kupa koji se u Omišlju (na rukometnom igralištu) planira održati 21. svibnja ove godine. Udruzi Žene za otok iz Krka 2.000,00 kn dodijeljeno je za realizaciju projekta Napravi nešto svoje koji podrazumijeva radionicu obrade i izrade predmeta od drva, a Klubu podvodnih aktivnosti BIOS I iz Krka 3.000,00 kn za realizaciju projekta Rad s djecom - učenje ronjenja na dah. U nastavku, prihvaćen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2022./2023., koji će na gradskim internetskim stranicama (pod rubrikom Natječaji) biti dostupan već u četvrtak, 31. ožujka. U odnosu na prethodni, ovogodišnji poziv ne donosi novosti, što znači da je mjesečni iznos stipendije i nadalje 1.000,00 kn, a isplaćuje se u devet jednakih obroka tijekom natječajne akademske godine. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti na poslijediplomskim studijima koji ispunjavaju sljedeće uvjete: (1) da su državljani Republike Hrvatske; (2) da imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje godinu dana; (3) za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija da su ostvarili prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama studija najmanje 3,8; (4) za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija da su položili minimalno 50 posto upisanih predmeta.

Tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, donesen je set odluka o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja za davanje u zakup javnih površina na području Grada Krka (za period od 30. travnja 2022. do 30. studenog 2022. godine), sukladno (II.) natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 27/22, od 04. ožujka ove godine, kao i na internetskim stranicama Grada Krka. Po provedenoj proceduri javne nabave male vrijednosti za nabavu i ugradnju šest polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Krka, kao jedina pristigla, prihvaćena je ponuda  tvrtke Dinocop d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 1.154.310,00 kn. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije radi energetske obnove zgrade Društvenog doma Vrh, pored tri zaprimljene ponude kao najpovoljnija prihvaćena je ona tvrtke Delfin grupa d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 23.750,00 kn. Također, po zaključenom postupku jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije radi energetske obnove zgrade Društvenog doma Kornić, pored tri zaprimljene kao najpovoljnija prihvaćena je jednakovrijedna ponuda iste tvrtke. Nakon što je konstatirano da 02. travnja ove godine istječe Ugovor o zakupu poslovnog prostora s Udrugom antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka za poslovnu prostoriju koja se nalazi na prvom katu zgrade locirane na adresi Lukobran 5, zaključeno je kako se isti neće produljiti, već će se Udruzi ponuditi zakup alternativne poslovne prostorije u zgradi lociranoj na adresi Kvarnerska 21, zato što se dosad korištena prostorija namijenjuje državnim službama. Nakon provedenog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to 148/165 dijela k.č. 2166/1, k.o. Krk grad, površine od 148 m2, u Narodnim novinama broj 22/22 objavljenog 14. veljače ove godine, donesena je odluka kojom se najpovoljnijim natjecateljem, pored dvije zaprimljene ponude, utvrđuje tvrtka IG gradnja d.o.o. iz Krk, s ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 304,05 EUR/m2. Ovim se navodom tako ispravlja informacija iz izvješća s 32. Kolegija objavljenog 14. ožujka ove godine, budući da tada nije donesena odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja, već je samo predstavljena obavijest o provedenom natječaju. Nadalje, prihvaćen je prijedlog I. P. iz Omišlja za zamjenu nekretnina, točnije dijela z.č. 1812/4, k.o. Linardići, površine od 54 m2, koja je zauzeta izgradnjom puta, a u vlasništvu je predlagateljice, za dio k.č. 1811/4, k.o. Linardići, površine od 61 m2, koja se nalazi u ograđenoj okućnici predlagateljice, a u vlasništvu je Grada Krka. Međutim, zemljište u sastavu puta valorizirano je na iznos od 40,00 EUR /m2, a zemljište u sastavu okućnice na iznos od 80,00 EUR /m2. Nadalje, Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Krka za 2022. godinu, sukladno inicijativi Đ. I. iz Krka bit će, na kupalištu Dražica, dopunjen djelatnošću iznajmljivanja bicikala na vodi, a sukladno prijedlogu J. P. iz Zagreba, na kupalištu Ježevac, djelatnošću trgovine - prodajom rukotvorina.

Razmatrajući teme Odsjeka za komunalno gospodarstvo, analiziran je troškovnik sanacije i uređenja krovišta i pročelja (južnog i sjevernog) dijela upravne zgrade u vlasništvu Grada Krka smještene na adresi Trg bana Josipa Jelačića 2 u gradu Krku. Riječ je o investiciji, s uračunatim PDV-om procijenjenoj na 610.787,50 kn, za koju se očekuje postupak nabave. Na inicijativu Mjesnog odbora Skrbčići-Pinezići, prihvaćene su tri ponude: prva, tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 49.206,25 kn, za uređenje poljskog puta Vele Brajde u naselju Skrbčići (u dužini od 215,0 m i širini od 3,0 m), druga, iste tvrtke, s uračunatim PDV-om vrijedna 49.125,00 kn, za popravak makadamskog puta na relaciji Picik - Staro selo (u dužini od 235,0 m i širini od 3,0 m), i, treća, Soboslikarskog obrta Tempera iz Krka, ukupno vrijedna 32.350,00 kn, za uređenje, tj. ličenje interijera Društvenog doma Pinezići. Sukladno zahtjevu Mjesnog odbora Vrh, prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, bez PDV-a vrijedna 49.878,60 kn, za rekonstrukciju (sanaciju i popravak) makadamskog puta na relaciji Kimpi - Kaštel (u dužini od 317,0 m i širini od 3,0 - 4,0 m), budući da je predmetna dionica uništena vododerinama. Udruzi Ruke iz Kornića, dana je suglasnost za korištenje javne površine, točnije Trga bana Josipa Jelačića u gradu Krku (plato ispred Erste & Steiermärkische banke) za realizaciju sajmene manifestacije na kojoj će se, 29. i 30. ožujka ove godine, predstaviti proizvođači biranih tradicijskih proizvoda.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, usvojena je ponuda tvrtke KLing d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 61.000,00 kn, za vršenje glavnog i građevinskog nadzora te nadzora nad elektroinstalaterskim radovima nad aktualnom fazom izgradnje hangara Jedriličarskog kluba Plav u gradu Krku. U namjeri prijave na Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti osobama s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini, najavljeno je revidiranje troškovnika vezanog uz projekt prilagodbe pristupa Ljekarni Janeš u gradu Krku osobama s invaliditetom. Naposljetku, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kojim su utvrđeni prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju građevina komunalne infrastrukture na području Grada Krka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 9.890.616,25 kn, prihod od donacija u iznosu od 343.759,56 kn, prihod od pomoći u iznosu od 410.487,05 kn, prihod od pomoći Europske unije 12.996,41 kn, prihod od prodaje imovine u iznosu od 485.172,49 kn, opći prihodi u iznosu od 565.414,38 kn te prihod od spomeničke rente u iznosu od 204.936,21 kn, što je osiguralo budžet od 11.913.382,35 kn. Tijekom prošle godine na izgradnju i projektiranje građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja tako je utrošeno 213.316,79 kn, na izgradnju i projektiranje građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima građevinskog područja 6.759.223,42 kn, na izgradnju i projektiranje građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile izvan građevinskog područja 287.707,94 kn, a na postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale i načine rekonstrukcije 4.653.134,20 kn.

Obrađujući teme Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, najprije su analizirana dva izvješća: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. te Izvješće o izvršenim mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada za 2021. godinu. U nastavku, usvojen je prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2022. godinu. Temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini, za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je budžet od 2.896.407,00 kn, s time da se navedena sredstva troše namjenski, što znači da je 2.606.767,00 kn planirano za plaće djelatnika, a 289.640,00 kn za materijalne troškove. Na kraju, raspravljen je radni prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka: Mjesnog odbora Krk Istok, Mjesnog odbora Krk Zapad, Mjesnog odbora Kornić, Mjesnog odbora Milohnići, Mjesnog odbora Poljica, Mjesnog odbora Skrbčići - Pinezić i Mjesnog odbora Vrh. Riječ je o izborima koji se planiraju provesti tijekom mjeseca lipnja ove godine.