46. Kolegij: Najavljeno uređenje prostorija u suterenu Društvenog doma Vrh; predstavljen Nacrt Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna PPU Grada Krka

U Malenoj gradskoj vijećnici, 25. srpnja 2022. godine, održan je 46. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda također su kazivali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, obrađujući teme Pododsjeka za redarstvo, M. P. i D. P. iz Krka, dana je suglasnost za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja parkirališta na lokaciji Dunat, i to na zemljištu u vlasništvu obitelji inicijatora (na potezu od postojećeg štanda s voćem i povrćem do prirodne granice terena tj. suhozida prema gradu Krku), ali uz prethodno pribavljanje pozitivnih uvjeta Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije te Policijske postaje Krk vezano uz postupanje sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Osim toga, prihvaćeno je i tehničko rješenje uređenja predmetne parkirališne zone. R. R. iz Krka dana je suglasnost za postavljanje stupića u punoj visini od jednog metra uz nogostup Trga bana Josipa Jelačića (ispred Erste & Steiermärkische banke) u gradu Krku, kako bi se spriječila nepropisna parkiranja, najčešće, dostavnih vozila te omogućilo nesmetano korištenje rampe namijenjene osobama s invaliditetom.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Vrh, razmotren je i prihvaćen projekt uređenja prostorija u suterenu Društvenog doma Vrh gdje će članovi Kulturno-umjetničkog društva Vrh, uz ostalo, skladištiti svoje narodne nošnje, odrađivati probe i organizirati različite susrete. Sukladno skici postojećeg i budućeg stanja suterena te pripadajućeg troškovnika, a što ih je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke, riječ je o investiciji s uračunatim PDV-om procijenjenoj na ukupno 316.250,00 kn. Troškovnikom su tako predviđeni pripremni radovi, rušenja s potrebnim odvozima materijala, zidarski radovi, suha gradnja (gips-kartonski radovi), soboslikarski i ličilački radovi, hidroinstalaterski i izolaterski radovi, keramičarski i podopolagački radovi, stolarski radovi, elektro radovi, vodoinstalaterski radovi i ostalo. Tim bi se zahvatom od dviju prostorija čije su površine 16,40 m2 i 15,32 m2, izvela jedna veća, funkcionalnija prostorija od 27,96 m2 zajedno s manjim sanitarnim čvorom. Sredstva za ovu investiciju planiraju se osigurati I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2022. godinu. Na zahtjev Mjesnog odbora Milohnići, usvojena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 39.528,00 kn, za nabavu i prijevoz 270 m3 jalovine za potrebe održavanja svih makadamskih putova na području Mjesnog odbora, odnosno naselja Linardići, Milohnići i Brzac. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Hrvatskih Šuma - Šumarije Krk, da u suradnji s Gradom Krkom provede radove na malčiranju i rezanju debljih grana i stabala na prosjeku od Mjesnog groblja Vrh prema naselju Bajčići, do područja zvanog Crni portun, budući da nabujalo raslinje ondje smeta prolasku protupožarnim vozilima. Prema tome, dogovoreno je da odstranjivanje debljih grana izvrše djelatnici Šumarije Krk, dok će se čišćenje prosjeka malčerom realizirati o trošku Grada Krka, a za što će biti zatražena ponuda.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Smart Island Krk d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 37.000,00 kn, za montažu antena namijenjenih upravljanju javnom rasvjetom - feralima i reflektorima - postavljenom duž krčke starogradske jezgre, dok će se ponuda za montažu antena u preostale svjetiljke javne rasvjete zatražiti nakon izrade sheme montaže IoT (Internet of Things - Internet stvari) mreže za čitavo područje grada Krka. Također, usvojena je i ponuda Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 18.000,00 kn, radi izrade glavnog građevinskog projekta s pripadajućim troškovnikom za uređenje postojećeg dječjeg igrališta na predjelu Mekotine, u naselju Kornić.

Obrađujući teme Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, nastavno na projekt Rekonstrukcije ceste između naselja Vrh i Kosići, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 3.500,00 kn, za dopunu geodetskog situacijskog nacrta obuhvatom sa zapadne strane prometnice, budući da je izrađivač idejnog projekta, tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke, predložio izmjenu trase nogostupa upravo na zapadnu stranu. Naime, postojeća je cesta izvedena bez proširenja u zavoju tako da je prilikom rekonstrukcije trasu kolnika potrebno korigirati sukladno zakonskim odredbama i uvjetima Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, s time da bi nakon korekcije radijusa zavoja i proširenja u zavoju uvođenje nogostupa s istočne strane rezultiralo nužnim ulaženjem u okućnice ondje postojećih objekata. Sukladno Zaključku s prethodnog Kolegija, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, bez PDV-a vrijedna 48.400,00 kn, za izradu idejnog projekta izgradnje dijela ostalih ulica i parkirališta na predjelu Lunta u gradu Krku. Naposljetku, predstavljen je Nacrt Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka koji se u nastavku procedure, na mišljenje, najprije upućuje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije. Ciljevi izrade ovih Izmjena i dopuna ogledaju se u stvaranju prostorno-planskih preduvjeta za: (1) gradnju/rekonstrukciju luka na području Grada Krka te redefiniranje kopnenog i morskog dijela luka, uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (2) gradnju/rekonstrukciju poljoprivrednih građevina izvan građevinskih područja te redefiniranje uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (3) gradnju/rekonstrukciju ostalih građevina izvan građevinskih područja te redefiniranje uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (4) gradnju vanjskog ulaza u podrumsku etažu građevina kroz redefiniranje uvjeta gradnje, (5) gradnju/rekonstrukciju građevina u funkciji lovstva izvan građevinskih područja, (6) omogućavanje funkcioniranja komunalne građevine na lokalitetu Sv. Petar (reciklažno dvorište) te utvrđivanje uvjeta gradnje, kao i ostalih lokacijskih uvjeta, (7) gradnju/rekonstrukciju građevina javne i društvene namjene na području Grada Krka te redefiniranje uvjeta gradnje i ostalih lokacijskih uvjeta, kao i redefiniranje uvjeta gradnje za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u Krku i (8) proširenje groblja između Milohnića i Linardića te izmjenu imena.