56. Kolegij: U Proračun za narednu godinu upisan projekt hortikulturnog uređenja kružnog toka na Dunatu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 07. studenog 2022. godine, održan je 56. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnom reda obrazlagali su: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom izlaganja o temama Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćena je inicijativa Općine Punat da se zajednički (su)financira hortikulturno uređenje kružnog toka lociranog na području Dunata, točnije na dijelu državne ceste D102, što znači da će se u Proračunu Grada Krka za 2023. godinu na ime realizacije te investicije osigurati prikladan budžet. Nakon analize prijedloga Udruge Tragom hrvatske baštine iz Krasice da se u gradu Krku naredne godine održi premijerno izdanje Krk Tour Film & Etno Festa, isti je načelno podržan, uz napomenu kako Grad Krk nije u mogućnosti preuzeti tehničke i financijske obveze koje proizlaze iz same organizacije, iako je spreman na raspolaganje dati gradske vijećnice i zatražene javne površne na kojima bi se odvijali pojedini segmenti festivala te u narednoj godini osigurati potporu u ukupnoj vrijednosti od 10.000,00 kn. Riječ je o festivalu koji bi u Krku okupio autore turističkih reklamnih i filmova etno tematike, kao i predstavnike turističkih zajednica, kao nosioce razvoja hrvatskog turizma. Njegova se posebnost ogleda u činjenici što bi se na jednom mjestu promovirala čitava industrija usmjerena na promociju Hrvatske kao turističke destinacije. Povijesnom društvu otoka Krka, kao izdavaču, dodijeljena je potpora vrijedna 2.000,00 kn za grafičku obradu i pripremu zbornika Kvarnerski otoci u Domovinskom ratu koji će biti publiciran kao jedna od edicija Krčkog zbornika. Hrvatskoj udruzi stanara i suvlasnika zgrada iz Rijeke, temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, dodijeljen je budžet od 1.500,00 kn kojim će se sufinancirati program Uvijek lijep i čist - Zlatni otok Krk, a čija je zadaća podizanje svijesti svih građana o klimatskim promjenama i održivom razvoju, i to u sklopu edukativne inicijative Mobilni EKO kutak - PGŽ.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za gospodarstvo, usvojene su dvije ponude Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Damira Šiljega iz Viškova, prva, za izradu glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom za park u zoni Sv. Lucija u Krku, s uračunatim PDV-om vrijedna 8.375,00 kn, te, druga, za izradu glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom za igralište u sklopu srednjoškolskog kompleksa u Krku, s uračunatim PDV-om vrijedna 13.750,00 kn. Prihvaćena je i inicijativa Mjesnog odbora Poljica za montažu ograde na dječjem igralištu u naselju Brusići te postavljanje dviju klupica na boćalištu iza Društvenog doma Bajčići.

Obrađujući teme Pododsjeka za redarstvo, Komunalnom društvu Ponikve voda/eko otok Krk dana je suglasnost za deponiranje materijala iz iskopa u Ul. Veli dvor koja se nalazi u starogradskoj jezgri grada Krka, i to u dijelu Ul. Narodnog preporoda (na zavoju ispod Vidikovca), sve dok traju građevinski radovi. Također, tvrtki Tekeli Projekt Inženjering d.o.o. dana je suglasnost za pristup i građevinske radove u starogradskoj jezgri, točnije u dijelu Zrinske ulice, kao i za deponiranje materijala u dijelu Ul. Narodnog preporoda. Na inicijativu Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo MB Gromača iz Kornića, vrijedna 12.200,00 kn, za uređenje (poljoprivrednog) puta na relaciji Muraj - Lakmartin.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Turističkoj zajednici Grada Krka preneseno je pravo upravljanja javnim gradskim površinama te omogućeno korištenje priključaka na struju, a sve s ciljem realizacije programa ovogodišnjeg izdanja manifestacije Advent u Krku koja će se odvijati u periodu od 27. studenog - 24. prosinca.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Vitomira Kekelja iz Krka za evidentiranje javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene. Evidentiranje je po svakoj lokaciji procijenjeno na 1.600,00 kn, a krajnjim dokumentom bit će obuhvaćeno 19 lokacija zelenih površina, četiri lokacije s objektima i osam lokacija sa skulpturama i spomenicima. Moto klubu Otok Krk - FRMC iz Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine ispred sjedišta Kluba, na adresi Stjepana Radića 1 u gradu Krku, i to u subotu, 12. studenog ove godine, od 15.00 do 03.00 sata, radi druženja predstavnika moto klubova motiviranih temom Otok Krk - turistička destinacija za moto turiste.

Tijekom izlaganja o temama Imovinsko-pravne službe, najprije je istaknuta informacija o nedavno pokrenutom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na sanaciji asfalta na dijelu nerazvrstanih cesta na području grada Krka i naselja Milohnići. Nastavno na inicijativu U. G. i D. G. iz Krka za kupnju 7/20 dijela z.č. 880/1, k.o. Krk, površine od 255 m2, u vlasništvu Grada Krka, zaključeno je kako će se predmetna nekretnina najprije provesti kroz postupak procjene. Vezano uz prijedlog A. K. iz Krka da na prodaju ponudi z.č. 1847/11, k.o. Kornić, površine od 960 m2, u naravi put u naselju Muraj, zaključeno je kako postoji interes za kupnju predmetne nekretnine, i to sukladno izvršenoj procjeni i zaprimljenom mišljenju Procjembenog povjerenstva, uz naknadu od 16,36 EUR/m2. Po okončanom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na izgradnji potpornog zida u dijelu Ul. Bok od Brozića u naselju Vrh, kod kbr. 17/A, u dužini od 32,00 m te s visinom od 1,50 m, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha, s uračunatim PDV-om vrijedna 268.512,00 kn.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, detaljno je analiziran i verificiran prijedlog popisa onih komunalnih vodnih građevina koje je potrebno izgraditi u narednoj godini, prije nego li se izvrši asfaltiranje. Nadalje, usvojene su dvije ponude Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke, prva, za izradu geodetskog snimka postojećeg stanja, idejnog rješenja te glavnog građevinskog projekta za uređenje dijela javne površine na k.č. 2673/2, k.o. Krk-grad (zelena zone u dvorištu Društvenog centra Krk), vrijedna 18.000,00 kn bez PDV-a, te, druga, za izradu geodetskog snimka postojećeg stanja, idejnog rješenja te glavnog građevinskog projekta za uređenje dijela javne površine na k.č. 2041/14 i k.č. 2056, obje k.o. Krk-grad (zelena zona u Ul. Smokvik, sjeverno od zgrade Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u gradu Krku), vrijedna 18.000,00 kn bez PDV-a. Prihvaćena je i ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, u iznosu od 9.900,00 kn bez PDV-a, za izradu idejnog rješenja spojne ceste između ostale ulice planske oznake U5.3 i ostale ulice na k.č. 1243/1, k.o. Krk, na predjelu Sv. Petar u gradu Krku. Vezano uz projekt Izgradnje dijela ostalih ulica i parkirališta na predjelu Lunta u gradu Krku, analizirano je pet verzija građevinskog rješenja, s time da je kao najpovoljnija, tj. najfunkcionalnija odabrana peta verzija kojom se sama lokacija najbolje iskorištava u smislu organizacije parkinga.