87. Kolegij: Najavljen nastavak uređenja dječjeg igrališta uz plažu Portapisana u gradu Krku

U Malenoj gradskoj vijećnici, 24. srpnja 2023. godine, održan je 87. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nastavno na molbu Mjesnog odbora Milohnići, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 6.652,20 eura, za sanaciju makadamskog puta na području naselja Brzac, u dužini od 350 metara, koja podrazumijeva: strojno krčenje ceste, njezino širenje na širinu od minimalno tri metra, nasipavanje zamjenskim materijalom, izradu nagiba ceste i odvodnih kanala te nabavu, prijevoz ravnanje i nabijanje jalovine. Radi se o investiciji upisanoj u ovogodišnji Program održavanja komunalne infrastrukture.

U kontekstu rasprave o temama Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog da se za narednu turističku sezonu malena plaža na predjelu Plav u gradu Krku, smještena uz ugostiteljski objekt Karaka prema Kampu Ježevac, organizira, tj. uredi i označi, kao pseća plaža. S tom će se namjerom uskoro naručiti izrada idejnih skica i pripadajućeg troškovnika. Nastavno na objavljen Javni poziv za iskaz interesa za provedbu i (su)financiranje programa u narednoj godini Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, zaključeno je kako će se isti proslijediti udruženjima u poljoprivredi poput Udruge Progres ili Poljoprivredne zadruge Otok Krk. Nadalje, prihvaćena je ponuda Soboslikarskog obrta Art-color iz Krka, vrijedna 335,00 eura, za sanaciju posljedica prodora vlage u hodnik koji vodi do uredskih prostorija Turističke zajednice Grada Krka, smještenih na adresi Vela placa 1/1 u gradu Krku. Budući da je Mjesni odbor Krk - istok, podržao nastavak uređenja dječjeg igrališta uz plažu Portapisana u gradu Krku prema prvotnom projektu kojeg je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Edo Hero iz Rijeke, s namjerom da se, u dogledno vrijeme, njegova realizacija nastavi, najavljeno je provođenje postupka nabave. Više o samom projektu pročitajte: OVDJE.

Tijekom razmatranja predmeta Pododsjeka za redarstvo, Turističkoj zajednici Grada Krka dana je suglasnost za korištenje javne gradske površine, točnije dijela Obale Hrvatske mornarice i Šetališta sv. Bernardina u gradu Krku, gdje će se, od 13. do 15. kolovoza odvijati program 26. Krčkih jedara, s time da će fotografska izložba na otvorenom, kao dio programa, biti postavljena od 13. do 20. kolovoza. Također, dana je i suglasnost za izvedbu svjetlosno-pirotehničkih efekata (s tri pozicije) tijekom programa Noćni ples barki koji će se odvijati 14. kolovoza te suglasnost za postavljanje promotivnih materijala - plakata i zastavica. Nastavno na inicijativu J. K. za izmicanje postojećeg pješačkog prijelaza koji se nalazi pred ulazom u dvorište stambenog objekta predlagateljice smještenog na adresi Lovorik 1 u gradu Krku, rečeno je kako je Grad Krk ishodio lokacijsku dozvolu i parcelacijski elaborat za rekonstrukciju raskrižja Ul. Krčkih iseljenika, Ul. Narodnog preporoda i Ružmarinske ulice, što znači da realizacijom tog projekta više neće biti potrebe za kružnim tokom, pa tako ni predmetnim pješačkim prijelazom.

Tijekom rasprave o temama Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Županijskoj lučkoj upravi Krk dana je suglasnost na izdavanje građevinske dozvole za Rekonstrukciju luke Krk (Uporabna cjelina 1 - Faza 1) na k.č. 4016/9, dio k.č. 3580/3, k.č. 4963, dio k.č. 4016/10, k.č. 4964/1 i k.č. 4016/1, sve k.o. Krk - grad. Riječ je o katastarskim česticama koje su u pomorskom dobru i njima upravlja Županijska lučka uprava Krk, dok je Grad Krk vlasnik nekretnine na k.č. 4017/1, koja graniči s navedenim česticama za koje se izdaje građevinska dozvola. Pored toga, istaknuto je kako su, između Grada Krka i Sindikata vatrogasaca Rijeka - Sindikalne podružnice Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, započeli pregovori oko novog Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka, s time da je novi prijedlog Ugovora dostavljen je na uvid. U Povjerenstvo za provedbu (najavljenog) Javnog natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za gospodarstvo, imenovani su: Tamara Žic, Igor Hrast i Andreana Gluvaković​.

U kontekstu rješavanja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, analiziran je i prihvaćen nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 24 - Glavotok. Također, analiziran je i prihvaćen nacrt Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311). Ciljevi izrade ovih Izmjena i dopuna ogledaju se u stvaranju prostorno-planskih preduvjeta za: rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Ul. Smokvik u gradu Krku tako da se građevna čestica postojećeg dječjeg vrtića i jaslica poveća širenjem na površine susjednih čestica te izmjenom namjene, uvjeta gradnje i ostalih lokacijskih uvjeta omogući povećanje smještajnih kapaciteta, zatim gradnju planiranih hotela, odnosno stvaranje preduvjeta za poboljšanje urbanističkog standarda već postojećih hotela, prenamjenu dijela zaštitne zelene površine Z1 na k.č. 2127/, k.o. Krk - grad u mješovitu namjenu M1 i mogućnost korištenja podzemnih etaža za garažni prostor te preciznije određivanje uvjeta za uređenje građevne čestice u svrhu poboljšanja urbanističkog standarda naselja. Naposljetku, analiziran je i prihvaćen nacrt Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka. Sve tri netom spomenute odluke uskoro će se naći na savjetovanju s javnošću.