90. Kolegij: Uz prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, usvojen i prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2024. godinu

U Malenoj gradskoj vijećnici, 11. rujna 2023. godine, održan je 90. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, i Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Teme iz dnevnog reda također su obrazlagali: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, donesena je odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji (asfaltiranju) nerazvrstanih cesta na području Grada Krka u ovoj godini. Procijenjena vrijednost predmetne investicije iznosi 122.400,00 eura bez PDV-a. Prihvaćena je, nadalje, odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na ugradnji vodoinstalacija i odvodnje te strojarskih instalacija u prostorijama Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi u gradu Krku. Riječ je o poslu procijenjenom na iznos od 66.359,68 eura bez PDV-a. Također, donesena je i odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na zaštiti zgrade smještene u Ribarskoj ulici u gradu Krku (nalazište antičkog mozaičkog poda s motivom Tritona) od oborinskih voda, kao i sanaciju pročelja. Procijenjena vrijednost tog ulaganja iznosi 10.930,00 eura bez PDV-a. Uz to, usvojen je prijedlog za kupnji zemljišta, i to k.č. 2292/1, površine od 655 m2, i k.č. 2292/2, površine od 255 m2, obje k.o. Krk, u vlasništvu I. P. iz Malog Lošinja. Radi se o parcelama koje se nalaze u zoni D2 - zoni društvene namjene, lociranoj na predjelu Sv. Lucija u gradu Krku, koja je trenutno previđena za izgradnju doma umirovljenika. Budući da je tržišna vrijednost k.č. 2292/1 procijenjena na iznos od 142,25 eura/m2, a k.č. 2292/2 na iznos od 85,88 eura/m2, donošenje konačne odluke o kupnji k.č. 2292/1 u ingerenciji je Gradskog vijeća Grada Krka. Naposljetku, donesene su odluke o produženju ugovora o zakupu zemljišta, kako slijedi: (1) za dio k.č. 2018, k.o. Krk grad, površine od 200 m2 (dva parkirna mjesta) u zakupu D. B. iz Vrha, (2) za k.č. 3329/15, k.o. Krk grad, površine od 78 m2 (okućnica stambene građevine) u zakupu S. M. iz Krka, (3) za dio z.č. 1437/5, k.o. Krk, površine od 500 m2 (okućnica stambene građevine) u zakupu L. i I. B. iz Krka te (4) po prethodnom terenskom izvidu/provjeri komunalnog redarstva, za dio z.č. 1286/1, k.o. Krk grad, površine od 1.103 m2, i z.č. 1287/2, k.o. Krk, površine od 1.421 m2 (za postavljanje montažnog plastenika za uzgoj cvijeća i reciklažu biljnog otpada) u zakupu V. Š. iz Krka.

U kontekstu rasprave o tema Odsjeka za društvene djelatnosti, temeljem prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2023. godini, Atletskom klubu Krk dodijeljena je potpora u vrijednosti od 300,00 eura za naknadno nastale troškove koji su rezultat jednodnevne odgode međunarodnog mitinga skakača s motkom Jump2Krk, a koji je, s obzirom na vremenske neprilike, umjesto 30., održan 31. kolovoza. Plesnom studiju INCANTO iz Punta dan je, do kraja ove godine, na korištenje prostor Društvenog doma Vrh, gdje će se ponedjeljkom i četvrtkom, između 17.00 i 21.30 sati, odvijati sljedeće plesne i sportsko-rekreacijske radionice: kreativni ples i ritmika, mali sportaši, show i jazz dance, dance fitness/yoga i plesni tečaj za srednjoškolce. Udruzi Kreativni Krk odobreno je korištenje Velike gradske vijećnice (Kina Krk) i parkirališta ispred sjedišta Lučke uprave Krk za organizaciju Festivala filma i glazbe - FIG koji će se, u svome premijernom izdanju, odvijati u vremenu od 29. rujna do 01. listopada ove godine.

Tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, usvojena je ponuda Uslužnog obrta Žižula iz Krka, ukupno vrijedna 240,00 eura, za čišćenje raslinja u dvorištu Društvenog centra Krk i odvoz nastalog otpada.

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, raspravljen je i usvojen prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Krka. Ovom Odlukom, koja će se naći na dnevnom redu nadolazeće sjednice Gradskog vijeća, propisane su mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, posebice za: održavanje živica i međa, održavanje poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojaseva. Budući da je jedna od agrotehničkih mjera i gospodarenje biljnim ostacima koji se uništavaju spaljivanjem, Odlukom su propisane i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. Pored toga, Odlukom su, određene i posebne mjere zabrane građenja jednostavnih građevina, postavljanja montažnih objekata, kamp prikolica, plovila i vozila na poljoprivrednom zemljištu, kao i mjere za sprječavanje protupravnog odlaganja otpada na poljoprivrednom zemljištu i poljoprivrednim rudinama. Nadzor nad provedbom odredbi iz ove Odluke, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, vrši komunalno redarstvo. Usvojen je i prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Krka kojom se uređuju uvjeti i način obavljanja dimnjačarskih poslova, a koji podrazumijevaju: provjeru ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje te poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja i zagađivanja zraka kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje. Dimnjačarske poslove mogu obavljati pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova, i koje su s Gradom Krkom prethodno zaključile ugovor o koncesiji. O ovoj će se Odluci, također, imati prilike izjasniti gradski vijećnici. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2024. godinu kojim je planirano davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, i to na rok od pet godina (2024. - 2029.), uz godišnju naknadu od 1.327,23 eura.

U kontekstu rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke K-IN d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 6.600,00 eura bez PDV-a, za izradu izvedbene dokumentacije za rekonstrukciju/dogradnju postojeće zgrade Centra za socijalnu skrb Krk (izgradnja sportske dvorane za judo i karate).