114. Kolegij: Osigurano subvencioniranje preventivnog programa IAIM vježbi namijenjenih djeci do 12 mjeseci života; prihvaćena Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava na nalazištu antičkog mozaičkog poda s motivom Tritona

U Malenoj gradskoj vijećnici, 25. ožujka 2024. godine, održan je 114. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali Nikša Franov, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Franjo Volarić, privremeni gradonačelnikov zamjenik.

Teme iz dnevnog reda pritom su obrazlagali: Marino Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Vedran Hajdin, voditelj Pododsjeka za redarstvo, dok je bilježenje povjereno Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe predstavljeni su rezultati Natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku, i to kod Velikog parka, na Šetalištu Sv. Bernardina - iza pultova brodara, na staroj tržnici i na Trgu Kamplin. Na natječaj su ukupno prispjele 22 ponude, s time da je oglas bio objavljen u Narodnim novinama broj 23/24, kao i na mrežnim stranicama Grada Krka. Za sve zakupljene lokacije ugovor će se zaključiti za period od 30. travnja do 30. studenog ove godine.

U kontekstu rasprave o temama Pododsjeka za redarstvo, trgovačkom lancu Lidl dana je suglasnost na novo prometno rješenje, tj. na novi izlaz s njihovog parkirališta kako bi se značajno poboljšala protočnost prometa u krčkoj poslovno-trgovačkoj zoni. S obzirom na ustaljenu praksu da se tijekom ljetnih mjeseci (od 15. lipnja - 15. rujna) na javnim površinama, s ciljem podizanja razine sigurnosti osoba i imovine, ali i propagiranja Krka kao sigurne destinacije, angažiraju ovlašteni zaštitari, najavljeno je kretanje u postupak prikupljanja ponuda radi angažiranja dvojice zaštitara koji će u sezoni, u noćnim satima, patrolirati gradom. Na prijedlog Mjesnog odbora Skrpčići-Pinezići, prihvaćeno je financiranje sanacije školjere (mola) u uvali Jert oštećene prilikom nedavnih udara juga, s time da će se za pripadajuće radove uskoro provesti postupak jednostavne nabave. Riječ je o investiciji procijenjenoj na 9.860,00 eura bez PDV-a. Nadalje, prihvaćen je prijedlog A. F. iz Krka da se s parcele u njegovom vlasništvu napravi zid prema cesti s pripadajućim nogostupom, a za što će se najprije zatražiti izrada troškovnika. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, u iznosu od 5.070,00 eura, za sanaciju puta od naselja Poljica do uvale Čavlena (2.500 metara) zajedno s odvojkom Put polje (200 metara). Temeljem upita tvrtke HEP d.d. iz Zagreba vezanog uz očitovanje o vrsti kamena za opločenje, a nastavno na popravak kvara i polaganje novih kabela u ulicama: Josipa Jurja Strossmayera, Dr. Dinka Vitezića i Antuna Mahnića koje se nalaze u krčkoj starogradskoj jezgri, zaključeno je kako će se sanacija, u dijelu u kojem se neće iskorištavati postojeće kameno opločenje, provesti koristeći se kamenom sivi kastavac te kako je HEP vlastiti rov u obvezi u cijelosti sanirati, dok će Grad Krk prihvatiti trošak nabave spomenutog kamena za što je najprije potrebno ishodovati prethodnu suglasnost Konzervatorskog odjela u Rijeci. Upravo zbog suglasnosti Konzervatorskog odjela, početak tih radova odgođen je za početak listopada ove godine. S namjerom da se na prostoru poligona kojeg u gradu Krku koristi autoškola riješi problem kojeg ondje stvaraju oborinske vode, tj. njihovo zadržavanje, zaključeno je da će se za taj zahvat zatražiti izrada troškovnika.

Tijekom izlaganja o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljena je i prihvaćena Idejna muzeološka koncepcija stalnog postava na nalazištu antičkog mozaičkog poda s motivom Tritona smještenom u dijelu Ribarske ulice u gradu Krku, a koju potpisuju Muze, kreativni tim za interpretaciju baštine te kulturni turizam i menadžment. U sljedećoj fazi na redu je izrada: Glavne muzeološke koncepcije te Izvedbenog rješenja likovnog postava i vizualnog identiteta stalnog postava, s time da je vrijednost prvospomenutog posla procijenjena na 18.000,00 eura bez PDV-a, a drugospomenutog na 23.000,00 eura bez PDV-a. U nastavku, prihvaćen je troškovnik za montažu vanjske rasvjete unutar kompleksa sportske zone na otvorenom u naselju Vrh, a kojim su predmetni radovi procijenjeni na iznos od 16.332,00 eura bez PDV-a, a za što će se uskoro provesti postupak nabave. Prihvaćena je također i ponuda tvrtke SML Studio ML d.o.o. iz Krka, vrijedna 4.000,00 eura, za izradu Idejnog projekta uređenja Zelenog trga (Malog parka) na k.č. 3217, k.o. Krk-grad. Ovim Idejnim projektom taj će se prostor osmisliti kao atraktivan ulaz na rivu s novim montažnim objektima, prostorima za kratko zadržavanje i odmor, zelenim površinama te novim popločenjem i urbanom opremom. Uz to, usvojen je set ponuda tvrtke EL-AN Malinska d.o.o. iz Malinske za rješavanje problema neadekvatne javne rasvjete u eksterijeru Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk.

Obrađujući teme Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Luka iz Kornića, u iznosu od 1.480,00 eura bez PDV-a, za izradu (betoniranje) temelja kako bi se učvrstila nova željezna ograda na Mjesnom groblju Kornić. Usvojena je i ponuda Obrta za građevinarstvo Dudakop iz Krasa, vrijedna 4.400,00 eura, za zidarsku obradu 110 komada betonskih stupića iz ogradnog zida na dijelu Šetališta Dražica u gradu Krku.

U sklopu rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, temeljem Nacrta konačnog prijedloga, utvrđen je Konačni prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela Mali Kankul u gradu Krku koja će se na mišljenje sada proslijediti Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske.

Tijekom razmatranja tema Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, gradskom komunalnom poduzeću Vecla d.o.o., nakon održane sjednice Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka i njihovog pozitivnog mišljenja, dana je prethodna suglasnost na prijedlog cjenika uslužne komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim površinama, a koji će u primjeni biti od 01. travnja ove godine. Pored toga, predstavljen je i prihvaćen prijedlog Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2023. godinu koji se na uvid sada dostavlja Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije. Naposljetku, prihvaćena je inicijativa specijalistice pedijatrije Gordane Tomašić Čubranić za provođenje preventivnog programa IAIM vježbi namijenjenih djeci do 12 mjeseci života. Riječ je o programu poticanja normalnog neurološkog razvoja djece, posebice razvoja emotivnog segmenta te fine i grube motorike. Predviđeno je provođenje programa tijekom pet tjedana, i to u terminu jednom tjedno u trajanju od dva sata. Tijekom provođenja programa predviđena je teorijska edukacija s posebnim osvrtom na motoriku dojenačkih refleksa, dojenačkih kolika, prehranu u dojenačkoj dobi i cijepljenje. Cijena programa za uključivanje jednog djeteta iznosi 250,00 eura, s time da je Grad Krk za roditelje po djetetu osigurao subvenciju u iznosu od 200,00 eura. Zainteresirani roditelji mogu se javiti izravno doktorici, e-mailom na: gordana.tomasic@gmail.com ili telefonom na: 051 424 864.