Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku

Grad Krk, temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, objavljuje Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku.

 
Natječaj se objavljuje za lokacije koje su označene brojevima s navedenim djelatnostima te početnim zakupninama kako slijedi:
 
 
 1. Trg Kamplin:
 
  • izrada i prodaja sprej-slika, jedno mjesto, početna zakupnina 4.000,00 kn,
 
2. Lokacija preko puta Robne kuće Krk:
 
  • iznajmljivanje bicikala, jedno mjesto, početna zakupnina 4.000,00 kn.
 
Same lokacije mogu se vidjeti na orto-foto snimkama s označenim brojevima koje se nalaze na oglasnoj ploči Grada Krka, na prvom katu upravne zgrade Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk. Ugovor za predmetne lokacije zaključuje se za period od 15. lipnja do 30. listopada 2015. godine, a početna zakupnina odnosi se na cjelokupni period trajanja zakupa i plaća se prilikom zaključenja Ugovora o zakupu. Pored obveze plaćanja zakupnine za zakup javne površine, zakupnik je obvezan podmiriti i sve druge komunalne troškove, kao i sve troškove koji proizlaze i njegovog poslovanja.
 
Tehničko rješenje i izgled privremenog objekta:  
 
Za sve privremene objekte potrebno je, na tehničko rješenje i izgled objekta, dobiti suglasnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.
 
Prijave na natječaj moraju sadržavati:
 
1. Ponudu u kojoj moraju biti navedeni:
 
  • podaci o natjecatelju (ime, prezume, adresa za fizičke osobe, odnosno naziv i adresa pravne osobe, OIB),
  • naznaka naziva lokacije (označena slovima), broj lokacije te navedena djelatnost,
  • iznos ponuđene zakupnijne,
 
2. Uz ponudu prilažu se sljedeći dokumenti:
 
  • preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe),
  • preslika izvoda iz sudskog ili obrtničkog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena za obavljanje na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci od dana objave natječaja,
  • potvrda Odsjeka za proračun i financije Grada Krka da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku, po bilo kojoj osnovi ili Ugovor zaključen s Gradom Krkom vezan uz reguliranje eventualnih obveza za koje rok dospijeća nije protekao.
 
Pismene ponude trebaju prispjeti najkasnije do 15. lipnja 2015. godine, do 12.00 sati na adresu Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Ne otvaraj - ponuda za zakup javne površine broj ___. Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 15. lipnja 2015. godine u 12.30 sati u Velikoj vijećnici Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk. Odluku o izboru najpovoljnijih natjecatelja donosi gradonačelnik.
 
Javne površine iz natječaja dati će se u zakup natjecateljima koji ponude obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najviši iznos zakupnine te zadovoljavaju tražene uvjete natječaja. U slučaju alternativnih ponuda jednog natjecatelja za određeno prodajno mjesto uzeti će se u obzir ponuda s najvišim iznosom ponuđene zakupnine.
Nepotpune ponude i ponude koje prispiju nakon roka za otvaranje ponuda neće se razmatrati. Nepotpune ponude su one koje ne sadrže sve podatke i svu dokumentaciju za koju je navedeno da ponuda za natječaj mora sadržavati. Ponuda natjecatelja koji prema Gradu Krku ima neizmirene i neregulirane obveze neće se razmatrati.
Najpovoljnija ponuda je ponuda koja sadrži sve potrebne podatke i dokumentaciju temeljem kojih može biti utvrđeno da natjecatelj ispunjava sve uvjete natječaja te koji nudi najviši iznos zakupnine.
 
Cjeloviti tekst Natječaja dostupan je u prilogu.