Natječaj Grada Krka za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku

Grad Krk, na temelju članka 15. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/10, 10/12, 29/15), objavljuje Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u gradu Krku.

 

Natječaj se raspisuje za lokacije koje su označene brojevima s navedenim djelatnostima koje se na istima imaju obavljati te s početnim zakupninama kako slijedi:

 

A) Kod Velog parka:

03. Izrada portreta ili karikatura, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 1.327,00 eura.

04. Izrada i prodaja nakita od riže, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 2.655,00 eura.

05. Oslikavanje tijela, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 2.655,00 eura.

06. Prodaja unikatne keramike s krčkim motivima, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 2.655,00 eura.

08. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 2.655,00 eura.

14. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 2.655,00 eura.

15. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 2.655,00 eura.

16. Publikacije i modelirani likovi na temu krčke legende i bajke o Krku, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 1.327,00 eura.

18. Prodaja suvenira od bračkog kamena, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 2.655,00 eura.

 

B) Šetalište Sv. Bernardina - iza pultova brodara:

27. Animacija djece (klaun i sl.), 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 266,00 eura.

 

C) Stara tržnica:

40. Prodaja meda i proizvoda od meda te alkoholnih pića (likera) u suvenirskoj ambalaži, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 1.327,00 eura.

38. Prodaja nakita, suvenira, keramike, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 1.327,00 eura.

 

D) Trg Kamplin:

52. Prodaja meda i proizvoda od meda te alkoholnih pića (rakija od meda, likera od voća) u suvenirskoj ambalaži, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 1.115,00 eura.

54. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 1.115,00 eura.

 

E) Portapisana:

Zabavni sadržaj - trampulin (na dijelu k.č. 2520, k.o. Krk grad), početna zakupnina 1.061,00 euro.

 

Pravo prijave na natječaj:

Pravo prijave na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti čije obavljanje je određeno na pojedinoj javnoj površini.

 

Lokacije:

Lokacije su označene brojevima kako je naprijed navedeno. Lokacije se mogu vidjeti na orto-foto snimkama s označenim brojevima lokacija koje se nalaze na oglasnoj ploči Grada Krka (I. kat upravne zgrade Grada Krka, Trg Josipa bana Jelačića 2, Krk, kod sobe 36).

Lokacije navedene ovim oglasom natječaja su nepromjenjive.

Grad Krk može na navedenim područjima odrediti i druge lokacije koje mogu biti predmet novih natječaja.

 

Vrijeme zakupa:

Za sve lokacije ugovor se zaključuje za period od 30. travnja 2024. do 30. studenog 2024. godine, s time da je od perioda trajanja zakupa, na javnim površinama u gradu Krku, izuzet period od 08. do 10. kolovoza 2024. godine, u kojem periodu se održava Krčki sajam.

 

Zakupnina:

Početna zakupnina odnosi se na cjelokupni period trajanja zakupa. Pored obveze plaćanja zakupnine za zakup javne površine, zakupnik je obvezan podmiriti i sve druge komunalne troškove, kao i sve troškove koji proizlaze iz njegova poslovanja.

 

Tehničko rješenje i izgled privremenog objekta:

Za sve privremene objekte potrebno je, na tehničko rješenje i izgled objekta, dobiti suglasnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka, s napomenom da uz privremene objekte iz natječaja nije dozvoljeno dodavanje izložbenih stalaka i polica. Prije zaključenja ugovora o zakupu javne površine, odabrani zakupnici dužni su ishoditi atest tehničke ispravnosti elektroinstalacija za privremeni objekt te isti dostaviti zakupodavcu.

 

Prijave na natječaj moraju sadržavati:

 • ispunjeni obrazac ponude koji se može dobiti u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove (soba 37) svakog radnog dana od 08.00 - 11.30 sati, u koji se upisuju:
  • podatci o natjecatelju (ime, prezime, adresa za fizičke osobe, odnosno naziv i adresa pravne osobe, OIB),
  • naznaka naziva lokacije (označeno slovima) i broja lokacije te navedena djelatnost,
  • iznos ponuđene zakupnine,
  • naziv banke i broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine.

 

Uz ispunjeni obrazac ponude prilažu se sljedeći dokumenti:

 • preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe),
 • preslika izvoda iz sudskog ili obrtničkog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena za obavljanje na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 6 (šest) mjeseci do dana objave natječaja (napomena: priznat će se osnovna registracija koja se odnosi na obavljanje djelatnosti za koju se natjecatelj natječe (ugostiteljstvo, trgovina i dr.), odnosno natjecatelj se može naknadno doregistrirati za specifičnu poddjelatnost sukladno traženju nadležnog tijela uprave),
 • potvrda Odsjeka za proračun i financije Grada Krka da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi ili ugovor zaključen s Gradom Krkom vezano za reguliranje eventualnih obveza za koje rok dospijeća nije protekao,
 • potvrda nadležne Porezne uprave o tome da natjecatelj nema duga s osnova javnih davanja,
 • potvrda o uplaćenoj jamčevini u visini od 50% početnog iznosa zakupnine na žiro-račun Grada Krka broj: HR5824020061821500001, model: 68, s pozivom na broj: 9016 - OIB.

Pismene ponude trebaju prispjeti najkasnije do 22. ožujka 2024. godine, do 10.00 sati, na adresu Grad Krk, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Ne otvaraj - ponuda za natječaj za zakup javne površine slovo i broj _____ (pod brojem se upisuje broj lokacije).

 

Otvaranje ponuda, prvenstvo odabira, ugovori i trošak provedbe natječaja:

Ponude otvara Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja.

Otvaranje ponuda je javno i održat će se 22. ožujka 2024. godine u 10.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Krka (kino dvorana), Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2.

Odluku o izboru najpovoljnijih natjecatelja donosi Gradonačelnik, u roku od 10 (deset) dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Javna površina iz natječaja dati će se u zakup natjecateljima koji ponude obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najveći iznos zakupnine te zadovoljavaju tražene uvjete natječaja.

U slučaju alternativnih ponuda jednog natjecatelja za istu lokaciju, uzet će se u obzir ponuda s najvišim iznosom ponuđene zakupnine.

Najpovoljnijom ponudom biti će utvrđena i ponuda natjecatelja čiji predmeti prodaje imaju certifikat Dar iz Krka Turističke zajednice Grada Krka i uklapaju se u naprijed navedene oglašene djelatnosti na pojedinoj lokaciji, uz uvjet da prihvate iznos zakupnine iz najpovoljnije ponude i da zadovoljavaju sve ostale uvjete natječaja.

Nepotpune ponude i ponude koje prispiju nakon roka za otvaranje ponuda neće se razmatrati. Nepotpune ponude su ponude koje ne sadrže sve podatke navedene u obrascu ponude i svu dokumentaciju za koju je navedeno da ponuda za natječaj mora sadržavati. Ponuda natjecatelja koji prema Gradu Krku i Poreznoj upravi ima neizmirene i neregulirane obveze neće se razmatrati.

Uplaćeni iznos jamčevine natjecateljima koji uspiju na natječaju uračunava se u zakupninu, a natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća na žiro račun natjecatelja.

 

Zaključenje ugovora:

Natjecatelji koji uspiju na natječaju moraju zaključiti ugovor o zakupu javne površine i platiti zakupninu za istu, najkasnije do 15. travnja 2024. godine, jer će se u protivnom smatrati da su odustali od svoje ponude.

Pored obveze zaključenja ugovora o zakupu javne površine natjecatelji koji uspiju u natječaju obvezuju se zaključiti ugovor s Turističkom zajednicom Grada Krka za korištenje javne površine za vrijeme održavanja Krčkog sajma (od 08. - 10. kolovoza), i to istovremeno sa zaključenjem ugovora o zakupu javne površine.