Rezultati Javnog poziva za dodjelu kapitalnih donacija udrugama

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine PGŽ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21) i članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15 i 37/21), Gradonačelnik Grada Krka, donio je Odluku o dodjeli sredstava.

Na temelju provedenog Javnog poziva za dodjelu kapitalnih donacija udrugama, Odlukom o dodjeli sredstava, Jedriličarskom klubu Plav, Senjska 2, Krk, odobreno je 12.000,00 eura za nabavu gumenjaka s motorom, a Lovačkom društvu Šljuka, Salatić 100A, Vrh, 8.112,40 eura za izgradnju nadstrešnice pred lovačkim domom. Dakle, ukupno je dodijeljeno 20.112,40 eura.