20. sjednica Gradskog vijeća: Usvojen Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu

U Maloj gradskoj vijećnici, 24. svibnja 2016. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte u nastavku.

 
- na znanje primljeni Izvješće Mandatne komisije i Odluka o prestanku mirovanja mandata članici Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća
 
Budući da je Iva Radišević, temeljem odredbi Zakona o lokalnim izborima i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka, predsjedniku Gradskog vijeća i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, 27. travnja 2016. godine, dostavila obavijest o prestanku mirovanja svog mandata, 05. svibnja (tj. osam dana od dostavljene obavijesti), nastavila je s obavljanjem dužnosti članice Gradskog vijeća. Usporedno s time, Mirjenka Mrakovčić Wernoth prestala je obnašati dužnost zamjenice članice Gradskog vijeća.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 19. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 10. ožujka 2016. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu s prilozima: Knjigom izdanih računa za 2015. godinu; Izvještajem o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine (HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka); Izvodom iz knjige javnog duga za 2015. godinu; Utroškom proračunske pričuve za 2015. godinu; financijskim izvještajima proračunskih korisnika Grada Krka za 2015. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2015. godinu usvojen je 27. studenog 2014. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 71.517.912,00 kn i viškom prihoda od 3.000.000,00 kn, da bi prvom izmjenom, usvojenom 30. rujna 2015., došao do 77.063.077,61 kn prihoda i primitaka, 1.365.544,96 kn prenesenog viška iz 2014. te 78.428.622,57 kn rashoda i izdataka. Drugom izmjenom, potvrđenom 18. prosinca 2015., definiran je konačni gradski budžet od 74.570.077,61 kn prihoda i primitaka, 1.365.544,96 kn prenesenog viška iz 2014. te 75.935.622,57 kn rashoda i izdataka.
Naposlijetku, Proračun je ostvaren u iznosu od 68.289.359,37 kn, što čini 91,58% od planiranih 74.570.077,61 kn, a u odnosu na 2014. kada je ostvareno 65.726.313,79 kn, prihodi i primici povećani su za 3,9%, s time da je njima obuhvaćena i kratkoročna pozajmica vrijedna 3.000.000,00 kn. Izuzmemo li, međutim, pozajmicu prošlogodišnji prihodi su za 436.954,42 kn, ili 0,6%, manji nego li oni ostvareni 2014. godine, što možemo smatrati posljedicom stalne izmjene propisa na štetu prihoda jedinica lokalne samouprave, pa ovisno o strukturi prihoda, prema podacima Udruge gradova, to smanjenje u pojedinim primjerima iznosi i do 28%. No, dobra turistička sezona donekle je ublažila taj negativan trend, pa tako na našem području Turistička zajednica Grada Krka u 2015. godini, u odnosu na prethodnu, bilježi povećanje broja noćenja za čak 10%.
U pojedinim stavkama Proračun se nije ostvario u planiranim iznosima. Negativna odstupanja u ukupnom iznosu od 6.280.718,00 kn tako se sastoje se od poreza na promet nekretnina za 966.850,55 kn, pomoći od poreza na dohodak namijenjenih otocima za 1.725.303,49 kn, komunalnog doprinosa za 1.431.172,00 kn, prodaje građevinskog zemljišta za 1.051.231,95 kn, te svih ostalih prihoda u iznosu 1.106.160,01 kn. Pozitivna odstupanja u odnosu na plan ostvarena su kod prihoda od poreza na dohodak, i to za 2,5%, odnosno za 277.980,76 kn, kao i kod prihoda od pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 886.457,03 kn.
U usporedbi s 2014. godinom prihodi su uglavnom stagnirali, dok je rashodovna strana bila značajno opterećena obavezom za naknadu koja je proizašla iz nacionalizirane imovine bivše Općine Krk, a za koju je u 2014. plaćeno 8.722.640,31 kn, ili 13,28% ukupnog Proračuna, dok je u 2015. godini izdvojeno 11.671.949,89 kn, ili 17,09% ukupnog Proračuna, što čini upravo onaj dio godišnjeg budžeta koji se trebao usmjeriti prema realiziranju razvojnih projekata. No, usprkos takvom opterećenju i svojevrstnom udaru na tekuću likvidnost Proračun je uspješno podmirivao sve svoje kreditne obveze, kao i obaveze prema proračunskim korisnicima i korisnicima programa u društvenim djelatnostima, uspjevši također održati i dostignut komunalni standard. Tako su u odnosu na 2014. godinu povećana ulaganja u komunalnu infrastrukturu, proširenje nerazvrstanih cesta te rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete. 
Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u iznosu od 68.289.359,37 kn, što je 91,58% od planiranih 74.570.077,61 kn, a u odnosu na 2014. godinu kada je ostvareno 65.726.313,79 kn, prihodi i primici povećani su za 3,9%. Tim prihodima i primicima valja pribrojiti i 1.365.544,96 kn prenesenog viška iz 2014., što nas vodi do konačnog ostvarenja od 69.654.904,33 kn. Od prihoda poslovanja tako je ostvareno 58.243.182,50 kn, što je 92,0% od planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu kada je uprihodovano 62.523.674,99 kn, realizirano ga je 6,85% manje. Prihodi od prodaje nafinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.994.637,56 kn, što je 82,6% od planiranog te 60,5% više od prošlogodišnjih prihoda kada je ostvareno 3.111.905,31 kn. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 5.051.539,31 kn, a čine ih dugoročni kredit namijenjen rekonstrukciji nerazvrstanih cesta (IPARD) vrijedan 1.997.376,28 kn, kratkoročna pozajmica od 3.000.000,00 kn te vraćena pozajmica za projekt ZOOB u iznosu 54.163,03 kn. 
U odnosu na 2014. godinu kada je od poreza na dohodak za razvoj otoka ostvareno 3.350.841,46 kn, u 2015. uprihodovano je tek 843.696,51 kn, što je za 74,82% manje. Zbog promjene propisa pripadajući prihod od poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima izdvaja se u Državnom proračunu, a ne više na posebnom računu jedinice lokalne samouprave, što znači da se prihod evidentira tek nakon realizacije određene investicije. Za ovu namjenu u 2015. godini izdvojeno je ukupno 3.036.221,92 kn na računu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, pa je za projekte u 2016. na raspolaganju razlika između iskorištenih (uprihodovanih) i pripadajućih sredstava - 2.192.525,41 kn - uvećana za pripadajući dio koji će biti izdvojen u ovoj godini.
Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 69.288.875,64 kn, što u odnosu na planiranih 75.935.622,57 kn, čini 91,2% ostvarenih rashoda, a u usporedbi s 2014. kada je realizirano 65.373.471,51 kn, rashodi su povećani za 5,99%. Za rashode poslovanja tako je utrošeno 53.888.508,22 kn, što je za 2,4% manje nego li prethodne godine, a za nabavu nefinancijske imovine 12.734.575,36 kn, što predstavlja povećanje za 231,16%. Za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga po kreditima utrošeno je 2.665.792,06 kn, odnosno za 57,79% manje nego li prethodne godine.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
 
Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu, obzirom na višak prihoda poslovanja u iznosu od 4.318.997,67 kn te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.371.516,92 kn, kao i manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 2.581.452,06 kn, utvrđuje se višak prihoda i primitaka od 366.028,69 kn
Dio viška prihoda poslovanja u iznosu od 2.423.678,05 kn tako će se utrošiti na uređenje kotlovnice upravne zgrade Grada Krka (128.173,25 kn), na uređenje stanova (188.039,30 kn), na uređenje gradskih zidina i trgova (234.261,93 kn), za povrat glavnice kredita vezanog uz nerazvrstane ceste iz IPARD-ovog projekta (1.673.203,57 kn) te za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije (200.000,00 kn). Preostali višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.895.319,62 kn prenosi se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine (1.371.516,92 kn) te pokriće dijela manjka primitaka od financijske imovine (523.802,70 kn).
Ukupan rezultat poslovanja za 2015. godinu, odnosno višak prihoda i primitaka od 366.028,69 kn, kao i prethodno navedeni rashodi, bit će uvršteni u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2016. godinu.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi Izvješća o izvršenju: Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu, Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2015. godinu, te Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
 
Prihodi od boravišne pristojbe u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 1.005.261,76 kn, a utrošeni su na rad turističke ambulante i hitnu medicinsku službu (215.623,8 kn), sufinanciranje festivala Melodije Istre i Kvarnera (74.000,00 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka (118.253,98 kn), organizaciju Krčkog karnevala i Krčkog sajma (138.128,00 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera (56.416,52 kn), sufinanciranje mjesnog prijevoza (85.000,00 kn), proslave i pokroviteljstva (219.522,23 kn), proslave u mjesnim odborima (13.377,35 kn), gradski video nadzor (40.492,34 kn), bežični Internet (27.625,00 kn), te opremu Wi-Fi sustava (16.822,51 kn).
Prihodi od ekološke pristojbe u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 772.947,41 kn, a utrošeni su na zaštitu kulturne baštine (45.000,00 kn), održavanje spomenika (70.935,00 kn), sustavno gospodarenje energijom (19.275,00 kn), projektiranje - projektnu dokumentaciju (370.689,44 kn), održavanje poljoprivrednih puteva (49.937,50 kn), naknadu za odlagalište otpada Treskavac (120.000,00 kn), te istražne radove na poljima Kimpi i Kaštel (97.110,47 kn). Po ovoj osnovi neutrošena sredstva iz 2014. godine, u iznosu od 204.825,06 kn, tijekom 2015. uložena su u održavanje plaža.
Prihodi od spomeničke rente u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 111.697,40 kn, a zajedno s neutrošenim sredstvima iz 2014., u iznosu od 122.564,53 kn, uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2016. godinu te utrošiti u održavanje gradskih zidina i trgova.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka (projekt izgradnje biciklističke staze i šetnice Dunat - Punat)
 
Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Naputka Ministarstva financija Republike Hrvatske o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, Gradsko vijeće, 16. srpnja 2015. godine, donijelo je Odluku o kapitalnim projektima Grada Krka koji su od interesa za razvoj otoka Krka, a 30. rujna i Odluku o njezinoj dopuni, u koju je, radi financiranja tim sredstvima, uvršten i projekt sanacije ceste, oborinske odvodnje, nogostupa i biciklističke staze na ŽC 5125, dionici Dunat - Punat. Naime, predmetnom se Odlukom definiraju kapitalni projekti Grada Krka koji su od interesa a razvoj otoka Krka, i to korištenjem sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske. Obzirom da Ministarstvo s ciljem financiranja navedene investicije inzistira na točnom nazivu projekta, onako kako je naveden u Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka, odnosno njegovom Dodatku, ovom Odlukom prethodno izdvojenom projektu ispravljen je naziv te on sada glasi - projekt izgradnje biciklističke staze i šetnice Dunat - Punat.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
 
Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Naputka Ministarstva financija Republike Hrvatske o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka pristupilo se pripremi novog popisa zajedničkih kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka. U tom smislu, Koordinacija Grada Krka i općina otoka Krka na sjednicama održanim tijekom travnja ove godine definirala je novi Prijedlog kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka, a koji će se u cilju pripreme i sklapanja novog Sporazuma, nakon prihvaćanja na Gradskom i općinskim vijećima, dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2016. godinu
 
Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz Državnog proračuna izdvajaju se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva. Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave u 2016. godini za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka određen je iznos od 2.793.257,00 kn, koji se mora utrošiti namjenski na način da je 2.513.931,00 kn predviđeno za plaće djelatnika, a 279.326,00 kn za materijalne troškove. Ovom Odlukom tako su utvrđeni kriteriji i mjerila za sufinanciranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u okviru sredstava utvrđenih spomenutom Uredbom. Naime, sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na rashode za zaposlene što ga čine plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvijete rada u iznosu od 2.044.000,00 kn te doprinosi za plaće u iznosu od 469.931,00 kn, odnosno materijalni rashodi kojima su obuhvaćene naknade troškova zaposlenima u iznosu od 51.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 98.400,00 kn, rashodi za usluge u iznosu od 17.926,00 kn te premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn. Ostala sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave - Grada Krka i ostalih otočnih općina - te proračuna Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kupnji zemljišta; k.č. 3865/5 (z.č. 1587/5) k.o. Krk - grad, k.č. 3865/7 (z.č. 1587/7) k.o. Krk - grad i k.č. 3865/2 (z.č. 1587/2) k.o. Krk - grad, sve upisane u z.k.ul. 3461 k.o. Krk, koje zemljište je predviđeno za izgradnju nerazvrstane ceste u dijelu grada Krka (područje Mali Kartec)
 
Radi izgradnje nerazvrstane ceste (za koju je već izdana lokacijska dozvola) na predjelu Mali Kartec u gradu Krku, donesena je odluka o kupnji k.č. 3865/5 (z.č. 1587/5) k.o. Krk - grad, površine 341 m2, k.č. 3865/7 (z.č. 1587/7) k.o. Krk - grad, površine 243 m2, i k.č. 3865/2 (z.č. 1587/2) k.o. Krk - grad, površine 435 m2, upisanih u z.k.ul. 3461 k.o. Krk, a u vlasništvu Kristine Udine iz Italije (6/12 dijela), Elide Crnjak iz Rijeke (2/12 dijela), Rite Franolić iz Krka (2/12 dijela) i Claudie Marassi iz Italije (2/12 dijela). Kupoprodajna cijena za predmetna zemljišta određena je u visini od 75,00 EUR po m2, što ukupno iznosi 76.425,00 EUR.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, z.č. 3605/1 k.o. Poljica, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u Popis I, kao javno dobro - putevi
 
Ovom Odlukom ukida se status javnog dobra na z.č. 3605/1 k.o. Poljica upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Krku, kao javno dobro - putevi, u Popisu I. Naime, provedenim postupkom utvrđeno je kako se spomenuta nekretnina u dijelu čija površina iznosi 222 m2 ne koristi kao javno dobro - put, već se u naravi ondje nalaze dijelovi stambene građevine i okućnice kuće izgrađeni na gr.č. 11/1 i z.č. 434, k.o. Poljica, u vlasništvu Petra i Tomislava Prendivoja iz Poljica. To je utvrđeno iz snimke izvedenog stanja i očevidom na predmetnim nekretninama. Slijedom navedenog bilo je potrebno uskladiti zemljišno-knjižno i katastarsko stanje predmetne nekretnine sa stanjem u naravi.
Zakonom o cestama propisano je da u slučaju kada je trajno prestala potreba korištenja nekretnine ili njezinog dijela kao nerazvrstane ceste, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave istoj može uskratiti status javnog dobra, a nekretnina kojoj prestaje takav status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouparave. Nakon upisa vlasništva Grada Krka na predmetnoj nekretnini provest će se postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na dijelu koji je zauzet izgradnjom građevine i okućnice.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta, između Adalcize Jurine iz Krka i Grada Krka, na način da imenovana daje u vlasništvo Gradu Krku k.č. 3860/2 k.o. Krk - grad (z.č. 1588/16 k.o. Krk), površine 309 m2 koja je predviđena za izgradnju puta u dijelu grada Krka (područje Mali Kartec), a Grad Krk daje u vlasništvo Adalcizi Jurini 309/7416 dijela k.č. 3979/1 k.o. Krk - grad (309/7416 dijela z.č. 1683/1 k.o. Krk) površine 309 m2 koja se nalazi unutar građevinske zone Grada Krka, u zoni sporta i rekreacije, oznake R1 (područje Lunta)
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o zamjeni i kupnji zemljišta, između Grada Krka i Milana Sokolovskog iz Krka, Plavnička 7, te Mirjane Hrkman iz Zagreba, Pičmanova 14, za zemljišta na predjelu Mali Kartec i Sv. Petar u gradu Krku
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kupnji k.č. 2226/4 k.o. Krk - grad (z.č. 1044/10 k.o. Krk), površine 863 m2, vlasništvo Linardić Ljubice iz Rijeke
 
Radi zauzetosti zemljišta izgradnjom stepenica koje povezuju ulice Mate Balote i Narodnog preporoda, kao i položenom komunalnom infrastrukturom, donesena je odluka o kupnji k.č. 2226/4 k.o. Krk - grad (z.č. 1044/10 k.o. Krk), površine 863 m2, upisane u z.k.ul. 2503 k.o. Krk, u vlasništvu Ljubice Linardić iz Rijeke. Kupoprodajna cijena za predmetno zemljište određena je u visini od 70,65 EUR po m2, odnosno 60.970,00 EUR ukupno, a što će se vlasnici isplatiti u deset jednakih mjesečnih obroka, i to svaki u iznosu od 6.097,00 EUR.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č. 3932/3 k.o. Krk - grad radi izgradnje zgrade Jedriličarskog kluba Plav iz Krka skinuto je Dnevnog reda
 
- pitanja i odgovori