24. sjednica Gradskog vijeća: Ulaganje od 10,2 milijuna kuna za projekt pročišćavanja otpadnih voda

U Maloj gradskoj vijećnici, 16. ožujka 2017. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge za naredno razdoblje relevantne teme.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 20. prosinca 2016. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 
Izvješćem o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (koje se donosi do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu) utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka. 
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 6.861.926,07 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 1.158.967,07 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 148.650,79 kn te ostali prihodi u iznosu od 543.850,06 kn, što je osiguralo konačan budžet od 8.713.393,99 kn
Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.400.536,59 kn, na održavanje javnih površina 2.552.072,26 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 1.751.815,87 kn, na održavanje objekata javne rasvjete 860.286,85 kn, na održavanje groblja 108.201,43 kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 73.020,82 kn, na održavanje Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi 150.000,00 kn, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 218.457,65 kn, te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.599.002,52 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
 
Izvješćem o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (koje se donosi do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu) utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka. 
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 7.610.945,92 kn, prihod od koncesija za parkirališta u iznosu od 283.901,18 kn, prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 229.426,88 kn, prihod od donacija u iznosu od 41.256,50 kn, prihod od pomoći Hrvatskih voda u iznosu od 412.222,94 kn, prihod od pomoći Primorsko-goranske županije za uređenje vježbališta na otvorenom u iznosu od 80.000,00 kn, sredstva od poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima u iznosu od 2.223.936,11 kn te ostali prihodi u iznosu od 107,69 kn, što je osiguralo konačni budžet od 10.881.797,22 kn.
Tijekom prošle godine na izgradnju, uređenje i projektiranje javnih površina tako je utrošeno 1.374.805,31 kn, na izgradnju, uređenje i projektiranje nerazvrstanih cesta 5.105.047,61 kn, na izgradnju, uređenje i projektiranje groblja 1.286.754,93 kn, na izgradnju i projektiranje objekata javne rasvjete 1.197.684,40 kn, te na pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 1.583.463,95 kn.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeno Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske dokumentacije za 2016. godinu
 
Temeljem Zakona o prostornom uređenju, jednom godišnje podnosi se izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije. Izvješćem za 2016. godinu tako je obuhvaćeno 17 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba (s time da se nekolicina istovremeno odnosi na dva ili više planova), i to za izmjene ili stavljanje van snage sljedećih planova: Prostornog plana uređenja Grada Krka, Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311), Urbanističkog plana uređenja UPU 2- Kornić, Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, te Detaljnog plana uređenja predjela Galija u gradu Krku. Najveći broj tih zahtjeva, njih 13, odnosio se upravo na izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka, točnije na širenje granica građevinskih područja naselja Grada Krka. Međutim, takve se izmjene mogu pokrenuti tek nakon donošenja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka koje su pokrenute 2015. godine i koje su još uvijek otvorene radi rješavanja problematike vezane uz pitanje zaštite okoliša. Nadalje, prethodnom izradom stručnih analiza bit će definirana izgrađenost i iskorištenost dosadašnjih građevinskih područja, a temeljem iste utvrdit će se opravdanost, potreba i mogućnost njihovog povećanja. Nakon provedenih analiza uslijedile bi izmjene Prostornog plana uređenja Grada Krka kojima će biti obuhvaćeno i usklađenje s Prostornim planom Primorsko-goranske županije, što podrazumijeva i potrebne regulacije u turističkim zonama izvan naselja te ostala usklađenja. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- (s jednim suzdržanim i dva glasa protiv) usvojen prijedlog Odluke o prihvaćanju Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka
 
Ovom se Odlukom, na inicijativu Trgovačko-komunalnog društva Ponikve voda d.o.o., prihvaća Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, ukupno vrijedan 510.913.257,00 kn (odnosno 67.225.429,00 EUR), čije se sufinanciranje planira sredstvima europskih fondova, i to posredstvom Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Osim što je prihvaćen projekt, usvojen je i njegov financijski model na način da će najznačajniji dio ove zahtjevne investicije, u iznosu od 369.138.660,00 kn (72,25%), sufinancirati Europska unija, dok će se ostatak, od 141.774.597,00 kn (27,75%), namiriti domaćim sredstvima, točnije po 47.258.199,00 kn (9,25%) iz državnog proračuna, budžeta Hrvatskih voda te (u otočnom dijelu) iz proračuna svih jedinica lokalne samouprave i TKD Ponikve voda. Jedinice lokalne samouprave tako će ovaj projekt sufinancirati sa 42.404.882,00 kn, a TKD Ponikve voda sa 4.853.417,00 kn, s time da udio Grada Krka iznosi 9.634.367,00 kn (ili 10.224.000,00 kn, računajući omjer povrata kreditnih sredstava sa 42.404.882,00 kn zaokruženih na 45.000.000,00 kn), udio Općine Baška 5.457.495,00 kn (5.791.500,00 kn), udio Općine Dobrinj 7.450.520,00 kn (7.906.500,00 kn), udio Općine Malinska-Dubašnica 8.103.554,00 kn (8.599.500,00 kn), udio Općine Omišalj 7.552.292,00 kn (8.014.500,00 kn) te udio Općine Punat 4.206.554,00 kn (4.464.000,00 kn). Natstavno na takav financijski model, važno je istaknuti kako su udjeli izvedeni iz stvarnog obima investicije koja će se odvijati na području svake od lokalnih samouprava. Navedena financijska sredstva potrebna za realizaciju projekta osigurat će iz kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn, a koristit će se dinamikom koja će pratiti stvaran udio lokalnih samouprava u njegovom sufinanciranju.
Podsjetimo, Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka uključuje ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem postizanja usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda za šest otočnih aglomeracija te usporednu rekonstrukciju vodovodne mreže radi poboljšanja ili optimizacije sustava javne vodoopskrbe. O samom projektu već se prethodno raspravljalo na 15. sjednici Gradskog vijeća, međutim, kako je u međuvremenu, zbog povećanja dijelova mjesnih mreža (na razini svih lokalnih samouprava), projekt dopunjen novim investicijama, došlo je do povećanja njegove ukupne vrijednosti, što je zahtjevalo novi financijski model, pa tako i novo razmatranje na razini Gradskog vijeća.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- (s jednim suzdržanim glasom) usvojen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
 
Ovom se Odlukom Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. omogućava davanje suglasnost i jamstva za zaduživanje radi realizacije Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka u iznosu od 45.000.000,00 kn uvećanom za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, od čega jamstvo Grada Krka iznosi 10.224.000,00 kn (22,72%) uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- (sa četiri suzdržana i jednim glasom protiv) usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk za financiranje Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka
 
Ovom se Odlukom Trgovačko-komunalnom društvu Ponikve voda d.o.o. daje suglasnost i jamstvo za zaduživanje radi realizacije Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka u iznosu od 45.000.000,00 kn uvećanom za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, od čega jamstvo Grada Krka iznosi 10.224.000,00 kn (22,72%) uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Krka
 
Gradsko vijeće Grada Krka prethodnog saziva, 2010. godine, donijelo je Odluku o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka kojom su, pored ostalog, utvrđene komunalne djelatnosti što se obavljaju na području Grada Krka te način i uvjeti njihovog obavljanja. U prethodnom šestogodišnjem razdoblju, zbog zakonskih usklađenja i proširivanja kruga komunalnih djelatnosti od gradskog značaja, predmetna je Odluka mijenjana i dopunjavana 2010., 2011., 2013., 2014. i 2015. godine. Novim prijedlogom, u ovu Odluku uključene su sve prethodne izmjene i dopune, ali i to da će održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkirnih i ostavljenih vozila, kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja, od 01. srpnja ove godine, budući da dosadašnjem koncesionaru - tvrtki Crtorad d.o.o. ističe (još uvijek važeći) sedmogodišnji koncesijski ugovor, preuzeti gradsko Komunalno društvo Vecla d.o.o.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 
Gradsko vijeće Grada Krka prethodnog saziva, 2012. godine, donijelo je novu Odluku o komunalnom redu kojom se, pored ostalog, propisuje: uređenje naselja, održavanje i korištenje javnih površina, uređaja i objekata, gospodarenje otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, kao i mjere za provedbu komunalnog reda. Budući da je prošle godine donesen Pravilnik za oblikovanje stare jezgre Grada Krka, a kojim se propisuje uređenje reklama, oglasnih predmeta i urbane oprema, tada usvojenom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, izvrše su korekcije pojedinih članaka upravo u tom smjeru. Na inicijativu Trgovačko-komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o., ovom se Odlukom, u dijelu koji se tiče gospodarenja komunalnim otpadom, postiže usklađenje, kako s odredbama novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom, tako i s novim načinom prikupljanja komunalnog otpada po sistemu Od vrata do vrata.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o određivanju prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz Proračuna Grada Krka
 
Obzirom da je Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti iz dosadašnje komunalne djelatnosti održavanja groblja i prijevoza pokojnika isključena djelatnost prijevoza pokojnika, ovom se Odlukom, pored ostalog, uređuje financiranje troškova preuzimanja i prijevoza posmrtnih ostataka ili umrlih osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine
Naime, spomenutim je Zakonom prijevoz pokojnika postao dijelom ukupne pogrebničke djelatnosti koju obavljaju za to registrirane fizičke i pravne osobe, pa tako one vrše i poslove preuzimanja, odnosno prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine ako, bez obdukcije, nije moguće utvrditi uzrok smrti. Ti se poslovi obavljaju temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave, a sukladno prethodno provedenom natječaju. Trošak takvog prijevoza bit će, stoga, financiran iz Proračuna Grada Krka, kao i pogrebničke usluge za osobe umrle bez nasljednika, odnosno osobe umrle bez imovine iz koje se mogu namiriti troškovi pogrebničkih usluga.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni centar
 
S namjerom kompletiranja natječajne dokumentacije, ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Krka daje suglasnost za provedbu projekta Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni centar, radi njegove prijave na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, kojeg je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. od 2020. godine. Više o samom projektu, kao i uvjetima natječaja na koji će aplicirati Grad Krk, doznajte iz materijala u prilogu.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav
 
S namjerom kompletiranja natječajne dokumentacije, ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Krka daje suglasnost za provedbu projekta Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav, radi njegove prijave na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, kojeg je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. od 2020. godine. Više o samom projektu, kao i uvjetima natječaja na koji će aplicirati Jedriličarski klub Plav, doznajte iz materijala u prilogu.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 1394/43, k.o. Krk (k.č. 3280/2, k.o. Krk - grad), površine 71 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalnoj službi u Krku, u z.k.ul. 7528, kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka
 
Sukladno Zakonu o cestama, ovom se Odlukom ukida status javnog dobra na z.č. 1394/43, k.o. Krk (k.č. 3280/2, k.o. grad Krk), površine 71 m2, upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, u z.k.ul. 7528, kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka.
Naime, temeljem prijedloga Mata i Cecilije Magašić iz Krka za kupnju predmetne nekretnine radi formiranja okućnice, utvrđeno je kako se ista ne koristi kao javno dobro - put, već se nalazi unutar ograđene okućnice stambene zgrade izgrađene na k.č. 3281, k.o. grad Krk (z.č. 1394/72, k.o. Krk), upisane u z.k.ul. 204, k.o. Krk, u vlasništvu predlagatelja. Nakon upisa prava vlasništva u korist Grada Krka, za predmetnu će se nekretninu, s Matom i Cecilijom Magašić, zaključiti kupoprodajni ugovor, i to po cijeni koja će biti utvrđena temeljem procjene tržišne vrijednosti.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o usvajanju (donošenju) Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka i Plana zaštite od požara Grada Krka
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- pitanja i odgovori
 
Dopuna:
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 
Ovom Odlukom roditeljima poginulih branitelja iz Domovinskog rata s područja Grada Krka odobrava se dodatno smanjenje pri plaćanju komunalnog doprinosa, i to u visini od 25% (kao i u slučaju branitelja koji su na ratištu proveli 400 i više dana). Naime, temeljem pokrenute inicijative Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata s područja Grada Krka podržan je prijedlog da se i roditeljima poginulih branitelja odobri dodatni popust, i to za gradnju stambenog objekta do 500,00 m3 obujma nove građevine, odnosno dogradnju ili nadogradnju postojećeg objekta do 500,00 m3 ukupnog obujma koji uključuje i stari i novi dograđeni (nadograđeni) dio.
 
Materijal preuzmite: ovdje.