Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku

Grad Krk, temeljem Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, objavljuje Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku, na koji se može aplicirati najkasnije do 08. ožujka 2016. godine.

Natječaj se raspisuje za lokacije kod Velog parka, kod Malog parka, kod Sunčanog sata, na Šetalištu Sv. Bernardina i na Trgu Kamplin. 
Pravo prijave na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje imaju prijavljeno prebivalište (sjedište) na području Grada Krka u posljednjih deset godinu i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je određena na pojedinoj lokaciji. Natjecatelji koji, po ovom natječaju, budu utvrđeni najpovoljnijima mogu zaključiti ugovor o zakupu samo za jednu djelatnost i jednu lokaciju. Ako jedan natjecatelj bude utvrđen najpovoljnijim za više lokacija, ugovor može zaključiti za lokaciju za koju je ponudio najviši iznos zakupnine, dok će se na drugim lokacijama na kojima je utvrđen najpovoljnijim, ugovor zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.
Lokacije se mogu vidjeti na orto-foto snimkama označenim brojevima koje su izložene na oglasnoj ploči, postavljenoj na I. katu upravne zgrade Grada Krka (Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk). Za dio lokacija (označenih slovima A, B, C, D i F) Ugovor se zaključuje za period od 04. travnja 2016. do 30. listopada 2018. godine, s time da se djelatnost na javnoj površini obavlja u vremenu od početka travnja do konca studenog tekuće godine, dok se za preostale (označene slovom E) Ugovor zaključuje na jednu godinu, počevši od 04. travnja do 30. studenog 2016. godine, s time da je od vremena trajanja zakupa, radi održavanja Krčkog sajma, izuzet period od 08. do 10. kolovoza.
 
Prijave na natječaj moraju sadržavati:
 
 • ispunjeni obrazac ponude koji se može preuzeti u prilogu ove obavijesti ili dobiti u Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove Grada Krka (soba 36), i to svakog radnog dana između 09.00 i 12.00 sati, a u koji se upisuju:
 • podaci o natjecatelju (ime, prezime, adresa za fizičke osobe, odnosno naziv i adresa pravne osobe, OIB),
 • naznaka naziva (označeno slovima) i broja lokacije te navedena djelatnost,
 • iznos ponuđene zakupnine,
 • naziv banke i broj žiro-računa za eventualni povrat jamčevine.
 
Uz ispunjeni obrazac ponude potrebno je priložiti:
 
 • presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe),
 • uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je razvidno da natjecatelj ima prijavljeno prebivalište na području Grada Krka u posljednjih deset godina,
 • presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci do dana objave natječaja,
 • potvrdu Odsjeka za proračun i financije Grada Krka da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi ili ugovor zaključen s Gradom Krkom vezano uz reguliranje eventualnih obveza za koje rok dospijeća nije protekao,
 • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u visini od 20% početnog iznosa zakupnine na žiro-račun Grada Krka broj: HR582402006-1821500001, model: 68, poziv na broj: 7242-OIB;
 • potvrdu Turističke zajednice Grada Krka da je suvenir označen markicom Dar iz Krka, u slučaju kada se natjecatelj poziva na prvenstveno pravo zakupa.
 
Pismene ponude trebaju prispjeti najkasnije do 08. ožujka 2016. godine, i to do 12.00 sati, na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u zatvorenoj kuverti s naznakom Ne otvaraj - ponuda za javnu površinu broj ____ (upisuje se broj lokacije). Ponude otvara Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja. Otvaranje ponuda je javno i održati će se 08. ožujka 2016. godine u Velikoj vijećnici Grada Krka, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, s početkom u 12.30 sati.
 
Cjeloviti tekst Natječaja zajedno s obrascem ponude dostupni su u prilogu.