Prostorni planovi 2017.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku preuzmi
   
Obavijest javnosti o pokretanju postupka izrade III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
preuzmi
   
Obavijest javnosti o pokretanju postupka izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Radićeve ulice u gradu Krku preuzmi
   
Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku preuzmi
1. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku
preuzmi
2. Obrazloženje prijedloga za javnu raspravu
preuzmi
3. Sažetak za javnost
preuzmi
   
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - Kamp Glavotok (T3) preuzmi
1. Obrazloženje Prijedloga Plana
preuzmi
2. Odredbe za provođenje
preuzmi
3. Sažetak za javnost
preuzmi
4. Grafički prilozi
 
4.1. Korištenje i namjena površina
preuzmi
4.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: promet
preuzmi
4.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: telekomunikacije i energetski sustav
preuzmi
4.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: vodoopskrba i odvodnja
preuzmi
4.5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
preuzmi
4.6. Načini u uvjeti gradnje: oblici korištenja
preuzmi
4.7. Načini u uvjeti gradnje: način gradnje
preuzmi
   
Obavijest javnosti o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku  preuzmi
   
Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku preuzmi
   
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
   
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Izvješće o javnoj raspravi za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1-Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
1. Obrazloženje Prijedloga Plana
preuzmi
2. Odredbe za provođenje
preuzmi
3. Sažetak za javnost
preuzmi
4. Grafički prilozi
 
4.1. Korištenje i namjena površina
grafika
4.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: prometni sustav
grafika
4.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: energetski sustav, pošta i telekomunikacije
grafika
4.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: vodnogospodarski sustav - vodoopskrba
grafika
4.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda
grafika
4.6. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: vodnogospodarski sustav - oborinska odvodnja
grafika
4.7. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: područja posebnih uvjeta korištenja
grafika
4.8. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: područja primjene planskih mjera zaštite - oblici korištenja
grafika
4.9. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora: područja primjene planskih mjera zaštite - mjere posebne zaštite
grafika
4.10. Načini u uvjeti gradnje
grafika

Prostorni planovi 2016.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Kornić preuzmi
grafika
   
Odluka o donošenju III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
grafika
   
Izvješće o javnoj raspravi Prijedloga III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
   
Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
1. Prijedlog Plana za Javnu raspravu
preuzmi
2. Obrazloženje Prijedloga Plana
preuzmi
3. Sažetak za javnost
preuzmi
4. Grafički prilozi
 
4.1. Detaljna namjena površina 
grafika
4.2. Prometna infrastrukturna mreža
grafika
4.3. Komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba i odvodnja
grafika
4.4. Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba
grafika
4.5. Komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije
grafika
4.6. Oblici korištenja i način gradnje
grafika
4.7. Uvjeti gradnje
grafika
   
Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) preuzmi
   
Obavijest o početku izrade III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi
   
Odluka o izradi III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku preuzmi