21. sjednica Gradskog vijeća: Osigurane potpore školarcima za nabavu udžbenika

U Maloj gradskoj vijećnici, 27. srpnja 2016. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte u redcima koji slijede.
 
- jednoglasno usvojen Zapisnik s 20. Sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 24. svibnja 2016. godine
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2016. i Projekcija za 2017. i 2018. godinu
 
Proračun Grada Krka za 2016. godinu usvojen je u iznosu od 82.645.000,00 kn s planiranim viškom prihoda od 350.000,00 kn. Ovogodišnjim Proračunam obuhvaćeni su planirani prihodi i rashodi nenadležnih proračuna (otočnih općina), i to za financiranje ustanova temeljem sporazuma o sufinanciranju, kao i svi vlastiti, odnosno nenamjenski prihodi proračunskih korisnika. Izmjenom Proračuna tako je predložen iznos od 84.645.259,54 kn prihoda i primitaka, 1.054.859,96 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2015. godine te 85.700.119,50 kn rashoda i izdataka. Višak prihoda u ovom slučaju čini 366.028,69 kn viška prihoda Grada Krka, 670.953,97 kn viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i 17.877,30 kn viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk, a koji, vezujući se uz dva potonje spomenuta izvora, potječu iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika. Do izmjene Proračuna, odnosno povećanja prihoda i primitaka za 2.000.259,54 kn (2,3% prvotno usvojenog Proračuna), zatim povećanja ostvarenog viška prihoda za 704.859,96 kn, a shodno tome i povećanja rashoda i izdataka za 2.705.119,50 kn, došlo je zbog više ostvarenih prihoda od komunalnog doprinosa te poreza na dohodak.
Zbog očekivanog kašnjenja realizacije projekta Rekonstrukcije javne rasvjete Grada Krka, a čije je financiranje planirano iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i eneregetsku učinkovitost, kao i poreza na dohodak za otoke, sredstva raspoloživa upravo od poreza na dohodak bit će usmjerena na projekt Uređenja Velike gradske vijećnice, koji je pripremljen i kao takav planiran Projekcijom u 2017. i 2018. godini. Pored toga, projekt Multimedijalnog-kulturnog centra Krk mijenja dinamiku realizacije pa se u ovoj godini umanjuju za njega predviđeni rashodi i izdaci te prenose u Projekciju za narednu godinu.
Ovim Izmjenama i dopunama na prihodovnoj strani, prihodi od poreza na dohodak povećani su za 830.000,00 kn, tekuće pomoći od institucija i tijela Europske unije za 102.000,00 kn, prihodi od imovine za 43.208,54 kn te prihodi od kumunalnog doprinosa za 2.000.000,00 kn, dok su kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna smanjene za 1.210.000,00 kn, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije za 4.196,00 kn, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz europskih fondova za 532.000,00 kn te primici od financijske imovine (kredit za Multimedijalni-kulturni centar Krk) za 771.500,00 kn. Referirajući se na proračunske korisnike, Dječjem vrtiću Katarina Frankopan Krk povećane su pomoći od nenadležnog proračuna (otočnih općina) za 280.000,00 kn, kao i prihodi od roditeljske uplate za 25.300,00 kn, dok su Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka sredstva tekućih donacija smanjena za 213.663,00 kn, a Centru za kulturu Grada Krka za 15.000,00 kn.
Poput prihoda, i rashodi Proračuna povećani su u ukupnom iznosu od 2.705.119,50 kn. Tako povećanje rashoda u iznosu od 2.133.797,23 kn pripada Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, dok su za 24.000,00 kn povećani rashodi Gradske knjižnice Krk, za 59.500,00 kn rashodi Centra za kulturu Grada Krka, za 399.727,30 kn rashodi Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk te za 88.094,97 rashodi Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.
Projekcija Proračuna za razdoblje 2017. - 2018. izmijenjena je u stavkama vezanim uz rekonstrukciju građevine na Trgu Kamplin i njezine prenamjene u multimedijalni-kulturni centar, zatim rekonstrukciju javne rasvjete Grada Krka, te izgradnju pretovarne stanice, razvoj Krčke luke i energetsku obnovu upravne zgrade Grada Krka.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4 (Amandman).
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kapitalnom projektu Grada Krka koji je od interesa za razvoj otoka Krka - Projekt adaptacije Velike vijećnice Grada Krka
 
Grad Krk je 2013. godine zajedno s ostalim otočnim jedinicama lokalne samouprave i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske sklopio Dodatak I. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka, kojim su određeni kapitalni projekti za područje otoka Krka što se, sukladno odredbama Sporazuma, mogu financirati iz dijela sredstava poreza na dohodak. Tim Dodatkom projekt Adaptacije Velike gradske vijećnice određen je kao kapitalni projekt od interesa za razvoj otoka Krka, i to u kategoriji izgradnje i rekonstrukcije društvenih sadržaja, te se kao takav može financirati korištenjem sredstava iz udjela poreza na dohodak izdvojenih na poziciji spomenutog Ministarstva. 
Za izdvojenu investiciju 2014. godine izrađen je Glavni projekt, podrazumijevajući preuređenje dijela prizemlja upravne zgrade Grada Krka, dok je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske župnije izdao Potvrdu da za predviđene radove nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Tim je projektom predviđena adaptacija postojeće Velike gradske vijećnice u višenamjensku dvoranu s gledalištem namijenjenu održavanju sjednica, skupova, predavanja, projekcija, priredbi i slično, a radi postizanja njezine maksimalne funkcionalnosti, bit će uređene i pomoćne prostorije. Ovdje se, stoga, radi o investiciji planiranoj u iznosu od 3.000.000,00 kn, i to na način da se polovica iznosa predvidi u Proračunu za 2016., a preostali dio u Projekcijama Proračuna za 2017. godinu.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojeni prijedlozi odluka o sufinanciranju nabave školskih knjiga za učenike osnovne i srednje škole, i to: prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova nabave školskih knjiga učenicima osnovne škole za školsku 2016./2017. godinu te prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole za školsku 2016./2017. godinu
 
Grad Krk već godinama sufinancira nabavu udžbenika osnovnoškolcima i srednjoškolcima s prebivalištem na području Grada Krka, a vrijednost pojedinačne potpore dosad je iznosila 200,00 kn, s time da se taj izdatak korisnicima Socijalnog programa Grada Krka podmirivao u cijelosti. Kako nabava novih udžbenika iziskuje znatna materijalna sredstva, što velikom broju kućanstava dodatno opterećuje prihode, ugrožavajući pritom i mogućnost podmirenja osnovnih životnih potreba, Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za 2016. osigurana su sredstva u iznosu od 360.000,00 kn što će se ove godine uložiti u znatno više pojedinačne potpore za nabavu udžbenika. U tom smislu, donesene su odluke kojima se utvrđuju uvjeti, visina, postupak dodjele i način njihove isplate za nadolazeću školsku godinu, i to: Odluka o sufinanciranju troškova nabave školskih knjiga učenicima osnovne škole te Odluka o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima srednje škole. Tim odlukama, učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole osigurana je potpora u vrijednosti do 500,00 kn, učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole potpora do 1.000,00 kn, a srednjoškolcima potpora od 500,00 kn. Ovom su pomoći tako obuhvaćeni svi učenici Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Marične škole Krk i Područne škole Vrh, svi učenici Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, kao i svi polaznici drugih srednjih škola s prebivalištem na području Grada Krka, a koji su upisani u 2016./2017. školsku godinu i koji će, aplicirajući na Javni poziv, dostaviti kompletnu dokumentaciju. Sam Javni poziv zajedno s pripadajućim obrascem zahtjeva bit će na Internet stranicama Grada Krka objavljen najkasnije do 10. kolovoza, s time da će se zahtjevi predavati osobno u Odsjeku za društvene djelatnosti (upravna zgrada Grada Krka, II. kat) ili slanjem na adresu Grad Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk, i to najkasnije do 30. rujna. Učenici, odnosno njihovi roditelji samostalno nabavljaju školske knjige, a osnovnoškolci su obvezani na kraju tekuće školske godine knjige predati školi. Uplata potpora vršit će se na tekući račun učenika ili roditelja.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4 (Amandman), 5 (Amandman).
 
- (uz jedan glas protiv) usvojen prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjene i dopune Detaljnog Plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
 
Osnovni Detaljni plan uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku definiran je 2007., s time da su I. Izmjene i dopune donesene 2012., a II. 2014. godine. Opseg ovih, III. Izmjena i dopuna utvrđen je (ovogodišnjom) Odlukom o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, temeljem koje se izmjene odnose isključivo na objedinjavanje pet građevinskih čestica - K1-28 (osim dijela k.č. 1247/2, k.o. Krk), K1-29, K1-30, K1-31 i K1-33 - u jednu jedinstvenu građevinsku česticu oznake K1-33, jednu manju zelenu površinu oznake Z-44, te izgradnju trafostanice TS-45. Iako su sve navedene čestice imale gospodarsku namjenu, temeljem ocjene da su pojedinačno premale za izgradnju budućeg poslovno-tgovačkog centra - Lidla, iste je, na inicijativu vlasnika, a s ciljem omogućavanja veće tlocrtne površine planiranog objekta, bilo potrebno objediniti. Budući da su predmetnom Odlukom kao jedan od uvijeta zahtjevane i oblikovne karakteristike novog Lidlovog centra iste su i prezentirane, iz čega proizlazi kako će to biti jedna od Lidlovih arhitektonski najsuvremenije projektiranih poslovnica, s mnogo ostakljenih površina i dvije etaže unutar korpusa građevine, s time da će se u prizemnoj nalaziti prostor trgovine, dok će na katu, riješenom u formi galerije, biti locirane uredske prostorije. Kako je naposljetku istaknuto, Lidl bi, ukoliko se sve bude odvijalo prema planu, svoja vrata u gradu Krku mogao otvoriti do konca veljače naredne godine.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 2 Kornić
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja radi osnivanja prava građenja
 
Ovom Odlukom omogućava se raspisivanje natječaja radi osnivanja prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Krka, oznake k.č. 3923/3, površine 1440 m2 k.o. Krk - grad, radi izgradnje građevine sportsko-rekreativne namjene, i to za rad udruga koje djeluju u području sporta i rekreacije na moru, a sukladno građevinskoj dozvoli što ju je u ožujku ove godine izdao Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije. Pravo građenja tako će se zasnovati uz plaćanje godišnje naknade čija će početna vrijednost biti utvrđena temeljem procjene njezine tržišne vrijednosti, dok će se Ugovor o osnivanju prava građenja s najpovoljnijim natjecateljem zaključit na rok od jedanaest godina.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- (uz jedan glas protiv) usvojen prijedlog Odluke o prodaji zemljišta pod uvjetom 
 
Ovom Odlukom Grad Krk prodaje z.č. 1248/4, upisanu u z.k.kul. 4639, k.o. Krk, površine 145 m2 i 21/36 dijela z.č. 1248/2, upisanu u z.k.ul. 3226, k.o. Krk, čija površina u gradskom vlasništvu iznosi 533 m2, a što će se naći u sastavu jedinstvene građevinske parcele koju će također tvoriti: z.č. 1249/2, površine 2259 m2, z.č. 1249/3, površine 2734 m2, z.č. 1248/1, površine 164 m2, z.č. 1249/5, površine 152 m2, z.č. 1238/19, površine 27 m2, z.č. 1246/4, površine 2760 m2, z.č. 1247/3, površine 1243 m2, z.č. 1247/2, površine 27 m2, i z.č. 1246/17, površine 18 m2, sve k.o. Krk, u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. Kako je tvrtka TD. M.V.R. d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, u postupku zaključivanja kupoprodajnih ugovora s vlasnicima svih nabrojenih nekretnina, radi njihova privođenja namjeni iz III. Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, odlučeno je da joj se prodaju i prethodno spomenute čestice u gradskom vlasništvu, i to po cijeni od 230,00 EUR po m2 zemljišta, što ukupno iznosi 155.940,00 EUR. Naime, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je da zemljište u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, tijela koja njima raspolažu mogu prodati po tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja osobi kojoj je takvo zemljište potrebno za formiranje neizgrađene građevinske čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20% površine planirane građevinske čestice. Slijedom navedenog, gradonačelnik Grada Krka ovlašten je da zaključi ugovor o prodaji predmetnih nekretnina s tvrtkom TD. M.V.R. d.o.o., pod uvjetom da prethodno budu dostavljeni zemljišno-knjižni izvadci kojima će dokazati da je postala vlasnikom svih nekretnina koje će ući u sastav nove građevinske parcele.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 
Ovom odlukom uređuje se komunalni red na području Grada Krka, tako da se nastoji riješiti aktualna problematika vezana uz uređenje naselja, održavanje javnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe koje stalno ili povremeno borave na području Grada, ako zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno. Istim se, stoga, određuje: uređenje naselja; održavanje javnih površina, uređaja i objekata; korištenje javnih površina, uređaja i objekata; gospodarenje otpadom; uklanjanje snijega i leda; uklanjanje protupravno postavljenih predmeta; mjere za provedbu komunalnog reda; kaznene odredbe; te prijelazne i završne odredbe. Kako je, s ciljem jednakog i objektivnog postupanja prema svim korisnicima poslovnih prostora u krčkoj starogradskoj jezgri, početkom ove godine donesen Pravilnik kojim se regulira oblikovanje starogradske jezgre, u pojedinim člancima postojeće Odluke (kojima se uređuje ova tema) tako su, radi usklađenja, odnosno uklanjanja mogućih nejasnoća i omogućavanja lakšeg postupanja prema eventualnim prekršiteljima, izvršene određene korekcije.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
- pitanja i odgovori