Natječaji

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (Narodne novine, broj 16/24), članka 14. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Krka za razdoblje od 2024. - 2028. godine (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj 9/24) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka, od dana 11. ožujka 2024. godine, Gradonačelnik Grada Krka objavljuje Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka i Dopunu Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Krka.

Grad Krk: Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti u 2024. godini

Na temelju članka 7. stavak 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/15 i 3/22), Gradonačelnik Grada Krka raspisuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti.

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Krka

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/14, 3/22 i 47/23) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Krka od 20. veljače 2024.godine, Gradsko vijeće Grada Krka, objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Krka.

TZG Krka: Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području grada Krka u 2024. godini

Sukladno odredbama članka 18. i članka 32. stavak 1.4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20) i odredbi članka 26. Statuta Turističke zajednice Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/20) te odredbi članka 2. Pravilnika o dodjeli potpora za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području Grada Krka, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Krka, 15. veljače 2024. godine, objavilo je Javni poziv za dodjelu potpore za programe, događanja i manifestacije u turizmu na području grada Krka u 2024. godini.

Odluka o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21 i 114/22) i članka 7. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 44/23), Gradonačelnik Grada Krka, donosi Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije u 2024. godini.

Rezultati Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2024. godinu

Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22) i članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), Gradonačelnik Grada Krka donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekate javnih potreba u kulturi Grada Krka u 2024. godini.

Grad Krk: Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2024. godini

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (Službene novine Primorsko goranske županije broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21), odredbi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15 i 37/21) i članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 37/15 i 3/22), Gradonačelnik Grada Krka raspisuje Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2024. godini.